Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » iunie

Arhive lunare: iunie 2009

Reclame

MANDAT CEN, CENELEC ŞI ETSI PENTRU STANDARDIZARE ÎN DOMENIUL MĂSURĂRILOR DE PUTERE PENTRU PRODUSELE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE (EuP)

Autori: Tatiana SCĂRLĂTESCU Tatiana MOCHI

DRAFT MANDATE TO CEN, CENELEC, ETSI FOR STANDARDIZATION IN THE FIELD OF POWER MEASUREMENTS FOR THE ENERGY UTILISING PRODUCTS (EuP)

The authors present in this paper the draft mandate of the European standards organizations (CEN, CENNELEC and ETSI) for the EuP. This mandate relates to the Directive 2005/32/Ec of the European parliament and Council and to the Council Directive 92/75/EEC. The paper underlines the measures proposed to implement these directives and the need for a harmonized standard which would cover the essential requests for the standby and off mode power consumption. For each case analyzed, the authors present also the associated organizations interested.

Cuvinte cheie: directivă, mod standby şi oprit, consum de energie, standard armonizat, eficienţa energetică, măsurări, conformitate, supravegherea pieţei, surse de putere, putere acustică, ciclu de viaţă, standard orizontal, standstill.

1          Prezentare

1.1        Baza juridică a mandatului

Acest mandat se referă la Directiva 2005/32/EC a Parlamentului European şi a Consiliului, la Directiva Consiliului 92/75/EEC şi la măsurile care implementează aceste directive pentru care trebuie să se dezvolte un standard armonizat care să acopere cerinţele esenţiale.

1.2        Scopul mandatului

Comisia de reglementare stabilită de Directiva 2005/32/EC a ratificat o reglementare – schiţă de implementare a Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în modul stand-by al echipamentului electric şi electronic casnic şi de birou. Schiţa de reglementare cere ca procedura de măsurare pentru stabilirea consumului de energie în modul stand-by şi oprit trebuie să fie fiabilă şi reproductibilă şi să ţină seama de tehnologia modernă pentru a asigura comparabilitatea măsurătorilor şi concurenta corectă şi pentru a uşura activităţile de supraveghere a pieţei.

Scopul mandatului este crearea unui standard armonizat care să acopere această cerinţă.

2          Descrierea activităţilor care se desfăşoară sub mandat

Comisia le cere organizaţiilor CEN, CENELEC şi ETSI să elaboreze un standard fiabil, exact şi reproductibil, care să ţină seama de tehnologia modernă cunoscută in mod general şi /sau să adopte sau să adapteze standarde europene şi internaţionale pentru EuP-uri care să îndeplinească aceste cerinţe, stabilind procedurile şi metodele de măsurare a consumului de energie al EuP. Standardul trebuie să includă cel puţin aparatura electrică şi electronică de uz casnic şi echipamentele de birou în stare de stand-by sau oprite şi, da că este cazul, în condiţii de funcţionare având caracteristici similare celor din modul stand-by şi /sau oprit.

Sarcinile standardizării acoperite de acest mandat sunt următoarele:

Procedurile şi metodele de măsurare a consumului de energie în modul stand-by sau oprit sau condiţiile de operare la putere mică care au caracteristici similare şi în care produsul nu-şi îndeplineşte funcţia de bază:

– asigură că standardul armonizat va oferi proceduri şi metode precise, fiabile şi reproductibile care ţin seama de tehnologia modernă existentă pentru a măsura cel puţin consumul de energie cerut pentru asigurarea conformităţii şi pentru activităţile de supraveghere a pieţei impuse de comisie şi care implementează Directiva 2005/32/EC a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică în stand-by şi închis pentru echipamentele electrice şi electronice casnice şi de birotică

– asigură că respectivul standard armonizat specifică, unde este cazul, procedurile şi metodele de măsurare diferite de cele specificate în SR EN 62301:2006, mai ales în cazul în care energia nu este stabilă (ciclică sau instabilă)

– asigură că procedurile şi metodele de măsurare a consumului de energie în modul de stand-by sau închis identifică şi controlează sursele de măsurare a variabilităţii măsurătorilor.

Procedura de verificare în scopul verificării supravegherii pieţei:

– să asigure că standardul armonizat stabileşte şi controlează sursele de variabilitate care trebuie luate în consideraţie în scopul supravegherii pieţei

– să ofere valori pentru incertitudinile de măsurare la procedura de verificare a consumului de energie în modul stand-by şi oprit utilizând produse şi luând în considerare diferite surse de variabilitate atunci când un anumit produs este luat de pe piaţă şi măsurat în scopul supravegherii pieţei

– să verifice dacă, pentru reducerea impactului variabilităţii asupra sistemului, standardul (standardele) trebuie să includă criterii specifice care trebuie respectate de laboratoarele implicate în verificarea datelor declarate (de exemplu: sistemul de management al calităţii, sistemul de calificare, instruirea personalului, etc.)

Model pentru raportul de încercare:

Să definească un model pentru un raport de încercare care să indice informaţiile care trebuie declarate de producători pentru îndeplinirea cel puţin a cerinţelor de proiectare ecologică stabilite de Comisia care implementează Directiva 2005/32/EC a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la cerinţele de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică a echipamentelor casnice şi de birotică, electronice şi electrotehnice, inclusiv caracteristicile echipamentelor legate de disponibilitatea modului stand-by /oprit şi a managementului energiei şi, în special, justificarea tehnică, dacă este cazul, ca aceste cerinţe să nu fie proprii utilizării echipamentului

3          Executarea mandatului

Organizaţiilor CEN, CENELEC şi ETSI li se cere să comunice Comisie, la două luni de la acceptarea acestui mandat, un plan de lucru pentru executarea sarcinilor de standardizare mai-sus menţionate, indicând revizia şi amendamentul la standard(e) şi noul(ile) standard(e) care va (vor) trebui eventual să fie dezvoltat (e).

Organizaţiilor CEN, CENELEC şi ETSI li se cere să comunice Comisie, la şapte luni de la acceptarea acestui mandat un raport intermediar asupra progresului sarcinilor stabilite în acest mandat, indicând eventualele dificultăţi întâlnite în comunicarea detaliilor oricărui(ror) standard(e) luat(e) în consideraţie şi modificate pentru a răspunde cerinţelor mandatului.

CEN, CENELEC şi ETSI trebuie să ofere ,a cerere, în trei limbi de lucru ale ESO, copii ale standardelor dezvoltate sub acest mandat la nu mai mult de 12 luni de la acceptarea mandatului.

CEN, CENELEC şi ETSI trebuie să transmită titlurile standardelor dezvoltate sau adoptate sub acest mandat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Ori de câte ori este posibil, sarcinile trebuie executate conform Tratatului de la Viena şi a Acordului de la Dresda ţinându-se seama de activităţile deja întreprinse sau aflate in curs de desfăşurare la nivel internaţional.

CEN, CENELEC şi ETSI trebuie să specifice relaţiile dintre clauzele acestui standard şi acoperirea cerinţelor esenţiale.

Acceptarea de către CEN, CENELEC şi ETSI, după cum este cazul, a acestui mandat, începe perioada de standstill la care se face referinţă în articolul 1 al Directivei 98/34/EC din 22 iunie3 1998 (nr. L 204/37 din 21 iulie 1998).

4          Organismele asociate

După cum este cazul, CEN, CENELEC şi ETSI vor invita organizaţiile reprezentative ale intereselor consumatorilor (ANEC), protecţiei mediului (ECOS), muncitorilor (ETUI_REHS) şi întreprinderilor mici şi mijlocii (NORMAPME) să ia parte la activitatea de standardizare.

5          EuP – necesităţile de standardizare şi mandate posibile (aprobate la întrunirea CENELEC TC 111X din martie 2009)

a) Boilere (cu gaz/ benzină/ electrice) –

Sunt necesare:

– încercarea dinamică pe sarcină şi simularea

– standarde armonizate pentru măsurarea eficienţei şi a emisiilor (CO, hidrocarburi, particule)), simularea ciclului de  viaţă ( a boilerelor).

Asociaţii implicate: EHI; Eurovent; EHCA; AEGPL; ESTIF, Europump

b) Încălzitoare cu apă (cu gaz/ benzină/ electrice) –

Standarde pentru consum de energie şi performanţe pentru:

– încălzitoare de apă cu stocare electrică

– încălzitoare de apă cu energie solară cu back-up electric

– pompe de încălzire a apei pentru instalaţiile sanitare

– încălzitoare de apă electrice instantanee.

Există un mandat pentru standarde orizontale pentru încălzitoare de apă.

Asociaţii implicate: CECED, EHI, Eurovent, EHCA, AEGPL, ESTIF

c) Computere personale (desktopuri şi laptopuri) şi monitoare de computere

Este necesar ca:

– eficienţa surselor interne de alimentare să fie divizată (PC-uri, monitoare)

– metodele de măsurare a utilizării să fie posibil partajabile (PC-uri, monitoare)

Standarde existente: SR EN 62018:2004 Consumul de energie al echipamentelor pentru tehnologia informaţiei. Metode de măsurare; SR EN 62075:2008: Echipamente audio/video, pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii. Proiectare care ţine seama de mediu.

Asociaţii implicate: EICTA

d) Echipamente de imagistică: copiatoare, faxuri, imprimante, scannere, dispozitive multifuncţionale

Sunt necesare:

– metode de măsurare pentru energia posibil distribuibilă (PC-uri, monitoare)

– stabilirea randamentului tuşului şi a cartuşelor

Standarde existente: SR EN 62018:2004 Consumul de energie al echipamentelor pentru tehnologia informaţiei. Metode de măsurare; SR EN 62075:2008: Echipamente audio/video, pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii. Proiectare care ţine seama de mediu.

Asociaţii implicate: EICTA

e) Produse electronice casnice: televizoare

Nu s-a considerat că ar fi necesară crearea de standarde noi, ci doar de amendamente la standardele existente.

Asociaţie implicată: EICTA

f) Pierderi pe modul stand-by /oprit

Standard orizontal pentru măsurarea puterii pe stand-by bazat pe SR EN 62301:2006: Aparate electrice de uz casnic şi scopuri similare. Măsurarea sursei de alimentare de rezervă. Aceleaşi cerinţe sunt acoperite şi de alte standarde, de exemplu SR EN 62018:2004.

Glosarul de termeni, definiţiile orizontale pentru stand-by aşteptate să fie gata în acest an.

Asociaţii implicate: toate.

g) Încărcătoare de baterii şi surse externe de putere

Se aşteaptă ca revizuirea SR EN 62301:2006 să acopere şi măsurătorile de putere (eficienţă, fără sarcină).

Asociaţie implicată: EICTA.

h) Iluminatul birourilor şi iluminatul stradal

Observaţie: Iluminatul birourilor şi al sectorului public au fost unite în acelaşi grup care acoperă produsele de iluminat terţiare.

Standardele orizontale se referă la modul stand-by şi oprit.

Asociaţii implicate: CELMA, ELC

i) Dispozitive de aer condiţionat pentru locuinţe

Este necesară revizuirea standardelor în vigoare:

SR EN 15218:2007: Aparate de condiţionat aerul şi grupuri de răcit lichide cu condensator răcit prin evaporare şi cu compresoare antrenate prin motor electric pentru răcirea spatiilor. Termeni, definiţii, condiţii de încercare, metode de încercare şi cerinţe; SR EN 378-1:2008: Sisteme frigorifice si pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere; SR EN 12102:2008: Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcire cu lichide, pompe de căldura şi dezumidificatoare cu compresor antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor. Măsurarea zgomotului aerian emis. Determinarea nivelului puterii acustice.

Asociaţii implicate: CECED

j) Motoare electrice 1-50 kW, pompe de apă, circulatoare, ventilatoare (industriale)

Sunt necesare:

– stabilirea profilelor ecologice: termeni şi definiţii, scop, conţinut, efecte ecologice şi limite de sistem

– stabilirea procedurilor pentru determinarea eficientei sistemelor

În cadrul CEI există standardul: CEI 60034-30:2008: Maşini electrice rotative. Partea 30: Clase de eficienţă pentru motoare cu inducţie, monofazice, cu o singură viteză (Cod IE).( La sfârşitul anului 2009 va apărea standardul european EN 60034-30 şi, în consecinţă, în decurs de şase luni va apărea şi standardul român corespondent).

– Definiţie si proceduri pentru determinarea TCO (cost total al proprietăţii) – legătura cu analiza ciclului de viaţă.

Asociaţii implicate: ORGALIME

k) Refrigeratoare şi frigidere industriale şi casnice

Este necesară:

– revederea măsurătorilor performantelor aparaturii de răcire

Asociaţii implicate: EUROVENT; CECOMAF. CECED.

l) uscătoare de rufe

Este necesară:

– alinierea modificărilor posibile ale noului standard pentru maşini de spălat SR EN 60456:2005: Maşini de spălat rufe pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare.

– pentru uscătoarele de rufe SR EN 61121:2005: Maşini electrice de spălat şi uscat rufe de uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor – trebuie adaptat corespunzător.

Asociaţie implicată: ECOBILAN S.A.

m) iluminat casnic

Observaţie: Noul nume al măsurii de  implementare a EuP este acum „iluminat general” in loc de „iluminat casnic”.

Sunt necesare:

– Standarde orizontale referitoare la modul stand-by şi oprit.

Asociaţii implicate: CELMA & ELC.

Reclame

UN NOU STANDARD ISO PENTRU O ABORDARE A SECURITĂŢII COMUNE ÎNTREGII INDUSTRII A TURBINELOR CU GAZ

Un nou standard ISO abordează principalele elemente de securitate de luat în seamă pentru proiectarea, ambalarea şi aplicarea turbinelor cu gaz.

Standardul ISO 21789:2009, Aplicaţii ale turbinelor cu gaz. Securitate, acoperă cerinţele de securitate referitoare la aplicaţiile turbinelor cu gaz cu combustibili lichizi şi gazoşi, la sisteme de comandă şi de detectare legate de securitate şi la echipamentele auxiliare esenţiale ale tuturor tipurilor de turbine cu gaz cu cicluri deschise utilizate la aplicaţii terestre şi maritime, inclusiv la platforme de producţie plutitoare.

Standardul tratează riscurile care pot provoca accidente şi care reprezintă o ameninţare pentru viaţa oamenilor şi pentru mediu. În acest sens, el descrie detaliat pericolele semnificative prevăzute care sunt asociate turbinelor cu gaz şi specifică măsurile şi tehnicile de prevedere corespunzătoare pentru a reduce şi elimina aceste pericole.

Domnul Roger Santon, coordonator al grupului de lucru al ISO care a elaborat standardul, a declarat: „Elaborarea standardului ISO 21789:2009 răspunde în primul rând necesităţii recunoscute de a stabili o abordare comună, la scara acestui sector al industriei, privind aplicarea unei metodologii în domeniul securităţii, integrată în cele mai bune practici. Standardizarea internaţională în acest domeniu oferă fabricanţilor şi cumpărătorilor un ansamblu clar de cerinţe acceptate în întreaga lume în raport cu care pot fi evaluate riscurile asociate fiecărei instalaţii de turbină cu gaz şi serveşte ca punct de referinţă unic pentru toate părţile implicate în sector”.

În afară de cerinţele de securitate pe care le specifică, standardul ISO 21789:2009 este, de asemenea, destinat să ajute proiectanţii şi fabricanţii, oferindu-le metode de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate ale directivelor europene pertinente pentru aplicaţiile turbinelor cu gaz, mai ales Directiva Maşini, Directiva ATEX şi Directiva Echipamente sub presiune.

În plus, ISO 21789:2009 furnizează, de asemenea, metode pentru conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate ale legislaţiei referitoare la locul de muncă, compatibilitatea electromagnetică, prevenirea poluării, zgomotul emis în mediu, clasificarea, depozitarea şi etichetarea substanţelor periculoase. Sunt indicate cerinţe precise la directivele pertinente. Accentul pus în standard pe legislaţia europeană nu compromite sub nicio formă aplicarea sa în afara Uniunii Europene.

Standardul ISO 21789:2009, Aplicaţii ale turbinelor. Securitate, a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 192, Turbine cu gaz şi poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă nr. 1228/2009

CERTIFICARE CU SAU FĂRĂ STANDARD?

Tatiana Axentuţă

Jurist – Administrator drepturi de autor şi drepturi conexe

ASRO

În contextul european certificarea a devenit aproape o condiţie obligatorie pentru orice firmă românească, o garantare a calităţii produselor sau serviciilor oferite de firma respectivă. Astfel din ce în ce mai multe firme îşi certifică sistemul de management al calităţii (ISO 9001), sistemul de management al mediului (ISO 14001), sistemul de management pentru laboratoarele de încercări (ISO 17025), sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), sistemul de management al siguranţei alimentului (ISO 22000), sistemul de management pentru securitatea informaţiei (ISO 27001) şi sistemul de management al responsabilităţii sociale (SA 8000).

Etapele procesului de certificare – evaluarea sistemului actual de desfăşurare a activităţii, proiectarea sistemului, instruirea managementului, întocmirea documentaţiei, implementarea sistemului – urmăresc standardul în baza căruia firma respectivă doreşte să se certifice. Din această cauză achiziţionarea standardului este o condiţie sine-quanon – obligatoriu, deoarece, înainte de cerificare, firma trebuie să aibă implementat un sistem de management, sistem care poate fi realizat tot în baza standardului.

schema certificare

Ce se întâmplă cu firmele care nu au un sistem de management implementat? În principiu toate firmele au un sistem de management implementat (în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară), deoarece acest sistem priveşte în primul rând sistemul de organizare şi funcţionare a firmei, sistem care o ajută să ofere produse sau servicii de calitate. Însă în momentul în care vorbim de certificare, standardul nu trebuie să lipsească din documentaţia de certificare, fiind o condiţie care, dacă nu este îndeplinită, constituie o neconformitate majoră (motiv pentru care nu este acordată certificarea).

Achiziţionarea legală a standardului se poate face doar de la Organismul Naţional de Standardizare – Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) – aşa cum este reglementat de OG 39/1998, cu modificări, şi care priveşte activitatea de standardizare.

Lipsa unui sistem de management certificat, care a fost doar implementat, nu ajută firmele care doresc să participe la licitaţiile publice sau să acceseze fonduri structurale, deoarece în cele mai multe cazuri existenţa certificării sistemului de management este o condiţie obligatorie care trebuie îndeplinită cumulativ cu alte condiţii.

LIMBA ÎN CARE SE REALIZEAZĂ CERTIFICAREA

Din ce în ce mai multe multinaţionale au intrat pe piaţa din România. Acest lucru a făcut ca multe din actele, documentele pe care acestea le realizează în cadrul activităţilor de zi cu zi să fie realizate în altă limbă decât limba română. Şi atunci se pune întrebarea? Multinaţionalele îşi fac certificarea în limba pe care o folosesc intern sau în limba română? Multe dintre multinaţionale au certificate sistemele de management, dar foarte puţine figurează în bazele de date ale ASRO ca achiziţionând în prealabil standardul respectiv. În cazul în care certificarea s-a făcut în altă limbă decât româna, se poate presupune ca a fost achiziţionat standardul respectiv de la organismul care l-a emis. Dar în situaţia în care sistemul de management a fost certificat în limba română, achiziţionarea standardului de la ASRO este obligatorie.

În privinţa limbii în care s-a realizat certificarea sistemului de management mai intervine şi un alt aspect – în cazul în care s-a făcut după un standard care nu a fost tradus în limba română, dar a fost adoptat ca standard naţional –  înseamnă ca tot personalul cunoaşte limba respectiva, de la portar şi până la directorul general.

Societatea de azi suferă schimbări rapide şi din această cauză procesului de adoptare de noi standarde europene s-a accelerat, astfel încât adoptarea lor ca standarde naţionale prin metoda traducerii este mai dificilă. Din această cauză, de cele mai multe ori, standardele sunt adoptate prin filă de confirmare sau anunţ păstrând conţinutul în limba în care au fost adoptate ca standarde europene. Însă Organismul Naţional de Standardizare – ASRO – este singurul în măsură să ofere o traducere oficială a standardelor europene şi internaţionale dispune de un serviciu de traduceri care face astfel posibilă utilizarea în limba română a standardelor europene şi internaţionale.