Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » Informatii generale » Necesitatea utilizării standardelor în achiziţiile publice

Necesitatea utilizării standardelor în achiziţiile publice

Anunțuri

Autor: Marian LEAUA, jurist ASRO

Ghidul ISO/CEI 2: 1996, defineşte standardul ca fiind un document, stabilit prin consens şi aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, cu scopul de a se obţine gradul optim de ordine într-un anumit context.

Standardele reflectă rezultatele activităţii desfăşurate în comun, ce implică toate părţile competente şi sunt validate prin consens pentru a reprezenta toate interesele relevante: producători, utilizatori, laboratoare, autorităţi, consumatori etc. Standardele sunt procese active, ele bazându-se pe experienţa reală şi conduc la rezultate materiale în practică; ele stabilesc un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrângerile economice ale timpului.

Achiziţiile publice, desemnează întregul proces de cumpărare de la terţi şi acoperă contracte de furnizare de bunuri, prestare de servicii şi executare de lucrări. Aceste procese se întind pe tot ciclul de viaţă, de la conceptul şi definirea iniţială a nevoilor şi necesităţilor de achiziţii, până la sfârşitul de viaţă a unui bun sau a unei lucrări sau până la finalizarea unui contract de servicii.

Reglementarea procedurilor şi a regulilor în care se desfăşoară achiziţiile publice au suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, atât la nivel european cât şi la nivel naţional.

În prezent, cadrul legal care reglementează aceste reguli este stabilit de următoarele acte normative: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, OUG nr. 94/2007, HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, Directiva Europeană 17 / 2004 / CE, Directiva Europeană 18 / 2004 / CE.

Unul din principiile importante care stau la baza acestor reglementări, priveşte înlăturarea barierelor comerciale, astfel încât să se asigure libertatea de mişcare a bunurilor şi serviciilor în Uniunea Europeană, iar decizia de achiziţii în sectorul public să se ia în mod nediscriminatoriu, respectandu-se tratamentul egal, transparenţa şi proporţionalitatea, a corelaţiei între necesitate, obiectul contractului şi cerinţele solicitate.

În acest sens, standardizarea are un rol determinant în asigurarea unui sistem public de achiziţii publice competitiv şi deschis cu respectarea tuturor principiilor care stau la baza procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Chiar dacă aplicarea standardelor depinde de acţiunile voluntare a părţilor interesate , ele servesc ca puncte de referinţă solide în încercarea de definire cât mai clar şi exact a specificaţiilor tehnice şi cerinţelor esenţiale cuprinse în documentaţia de atribuire, deoarece acestea reflectă experienţa specialiştilor şi cunoştinţele experţilor implicaţi în eleborarea acestora, dintr-un anumit domeniu al economiei, iar necesitatea adoptării este întărită de consultarea publicului larg precum şi a celor cărora li se adresează.

Unul din impedimentele care uzurpează desfăşurarea normală a  procesului de achiziţii publice, îl reprezintă înscrierea în documentaţiile tehnice a unor specificaţii tehnice discriminatorii, de natură să favorizeze un agent economic sau altul. Această practică contravine clar principiului nediscriminării, enunţat atât de cadrul normativ european cât şi de cel naţional, care prevede asigurarea unei concurenţe reale, astfel încât toţi operatorii economici să aibă şansa de a depune oferte şi de participa la procedura de atribuire.

Soluţia optimă identificată de către Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Comerţului, pentru combaterea acestor practici a fost în utilizarea standadelor ca modalitate de definire a specificaţiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini, cât şi raportarea la standarde în situaţia inversă, când autoritatea contractantă nu inserează referiri la standarde în documentaţia de atribuire, dar operatorul economic alege să facă dovada îndeplinirii specificaţiilor tehnice prin raportare la un standard. Astfel, în acest mod, operatorul economic are deplina libertate de a opta între modalităţile de îndeplinire a cerinţelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neputându-i-se impune urmarea a unei căi anume, atât timp cât face dovada că respectarea specificaţiilor tehnice s-a făcut prin referire la următoarele documente: un standard naţional care adoptă un standard european, o omologare tehnică europeană, o specificaţie tehnică  comună utilizată în Comunitatea Europeană, un standard internaţional, alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

Această soluţie a fost îmbraţişată şi de legiuitorul român care a consacrat acest aspect la art.36, alin.1 şi 2, din OG nr.34/2006. Enumerarea cuprinsă în lege este exhaustivă iar ordinea documentelor referenţiale este de strictă interpretare. Mai mult decât atât, din întreaga reglementare cuprinsă în legislaţia naţională, rezultă fără echivoc, că autorităţile contractante au obligaţia de a defini specificaţiile tehnice, prin referire de regulă în următoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adoptă standarde europene, la omologări tehnice europene, la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene.

Referirea la standarde pentru definirea specificaţiilor tehnice este necesară deoarece altfel există riscul ca documentaţia de atribuire să fie concepută în mod personalizat iar fondurile publice să se cheltuiască pe produse/servicii realizate după documentaţia proprie a unei firme sau asociaţii profesionale. Acest lucru este cu atât mai necesar în actualele condiţii economice, când resursele financiare sunt limitate, iar o mai bună raţionalizare a lor de către instituţiile statului ar trebui să reprezinte o prioritate de prim rang.

În situaţii determinte de necesităţi obiective, autoritatea contractantă poate defini specificaţiile tehnice fără să facă referiri la standarde. Este situaţia, spre exemplu, a proiectelor cu caracter inovator derulate de către autoritatea contractantă, atunci când utilizarea standardelor ar fi incompatibilă cu obiectul contractului, sau situaţia în care, obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea unor produse compatibile cu echipamentele  deja existente.

Totuşi, în afară de situaţiile particulare care pot apărea, lipsa utilizării referirilor la  standardele naţionale, atunci când ele există, reprezintă o încălcare a prevederilor legale în domeniu.

O altă obligaţie a autorităţilor contractante este să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii  economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. Considerăm alături de alţi specialişti că şi în acest domeniu standardizarea poate oferi soluţii viabile care pot ajuta operatorii economici participanţi la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, tinând cont de faptul că există o multitudine de standarde care stabilesc reglementări tehnice pe acest palier. În acest sens, prezentăm cu titlu de exemplu câteva standarde din acest domeniu:

– SR EN 365:2005 – Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înalţime.

– SR EN ISO 11201+AC:1999 – Acustică. Zgomot emis de maşini şi echipamente; Măsurarea nivelurilor de presiune acustică ale emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii.

– SR EN ISO 6385:2004 – Principii ergonomice de proiectare a sistemelor de muncă.

– SR ISO 8762:2000 – Aerul locului de muncă.

– SR EN 12464-1:2004 – Lumina şi iluminat . Iluminatul locurilor de muncă . Locuri de muncă interioare.

– SR EN 14402:2003 – Atmosfera locului de muncă . Ghid pentru aplicarea şi utilizarea procedurii de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici.

În concluzie, în contextul economico-financiar actual, în care resursele financiare sunt tot mai limitate, recurgerea la standarde în scopul de a defini cât mai exact specificaţiile tehnice şi cerinţele esenţiale din caietul de sarcini, reprezintă o pârghie importantă în mecanismul de optimizare a costurilor de achiziţie şi o modalitate importantă prin care cu aceleaşi resurse materiale se pot achiziţiona produse şi servicii de un înalt grad calitativ care să corespundă cerinţelor pieţei care devin tot mai restrictive din acest punct de vedere.

Pentru elaborarea şi urmărirea unei documentaţii tehnice care face referire la standarde, atât autorităţile contractante cât şi furnizorii produselor sau serviciilor, trebuie să se informeze periodic cu privire la noutăţile în domeniul standardizării naţionale, prin mijloacele puse la dispoziţie de organismul naţional de standardizare – Asociaţia de Standardizare din România.

Anunțuri

7 comentarii

 1. Gaitan Marius spune:

  Scrierea Documentatiei de Atribuire si a Caietului de Sarcini trebuie sa fie facuta de specialisti, care sa includa in mod OBLIGATORIU specificatiile tehnice, definite conform standardelor.
  Personal cred ca principala problema este legata de lipsa specialistilor care sa scrie specificatiile tehnice corespunzatoare unui proiect. Daca luam ca reper piata americana, pentru scrierea specificatiilor au fost stabilite anumite principii si proceduri (care au fost introduse si in anumite standarde – ANSI) .
  In acest mod, „Specification Writting” este o „meserie” sau mai bine spus o „ocupatie” care poate sa-si gaseasca si in Romania un Cod in COR (Catalogul Ocupatiilor din Romania) .
  Numai in acest fel Caietele de Sarcini vor putea contine specificatii conform standardelor, scrise de specialisti („Specification writters”) astfel incit si Romania sa se poata alinia Directivelor europene (CE 17 / CE 18)

 2. Laura spune:

  Exista asa ceva. Nu stiu daca se pliaza exact pe problematica expusa aici, dar cred ca e un inceput.
  http://www.sisap.ro
  Il folosesc de aproximativ 2 saptamani.

 3. Cristi spune:

  Intrebare (cu scuzele de rigoare, nu reusesc sa inteleg din articol): o firma care are implementat un Sistem de Management al Calitatii, conform SR EN ISO 9001:2008, dar care nu e certificat, poate participa la licitatii, sau trebuie certificat? Va multumesc anticipat!

  • ASRO spune:

   Posibilitatea participarii la o licitatie este conditionata de indeplinirea conditiilor specifice pentru licitatia respectiva. In acest sens ar putea fi suficient un sistem de management implementat sau unul in proces de certificare (ati trecut deja cateva etape, dar nu l-ati finalizat).
   Pentru un proces de certificare in curs vi se poate elibera o adeverinta care sa precizeze aceste aspecte.

   Tatiana-Irina Axentuţă
   Jurist – Administrator drepturi de autor şi drepturi conexe

 4. Iuliana spune:

  O firma care are implementat ISO, poate atribui servicii de proiectare unei firma care nu are implementat un standard ISO ? Care este legislatia care reglemnteaza o astfel de relatie contractuala ?

  • ASRO spune:

   Acest tip de relatie este reglementat in SR EN ISO 9001:2008 nu in legislatie. Sistemul calitatii recomanda ca furnizorii sau beneficiarii produselor unei firme care are sistemul implementat sa fie alesi conform acestui criteriu (adica sa fie si acestia certificati conform SR EN ISO 9001:2008) pentru a asigura continuitatea sistemului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: