Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2009 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2009

Reclame

VIITORUL STANDARD ISO 26000, REFERITOR LA RESPONSABILITATEA SOCIALĂ, ESTE PUBLICAT CA PROIECT DE STANDARD INTERNAŢIONAL

Viitorul standard internaţional ISO 26000, Ghid referitor la responsabilitatea socială, se află la ora actuală în fază de publicare ca proiect de standard internaţional DIS – Draft International Standard).

O perioadă de votare de cinci luni (de la 14 septembrie 2009 până la 14 februarie 2010) a început, în cursul căreia organismele naţionale de standardizare vor putea vota şi face comentarii legate de text. Organizaţiile de legătură participante pot face şi ele comentarii. Acestea vor fi discutate la următoarea întrunire a Grupului de Lucru referitor la Responsabilitatea Socială (ISO/WG SR), care lucrează la elaborarea standardului ISO 26000 până în mai 2010. Dacă votul la acest proiect de standard internaţional se va bucura de succes, documentul, cu eventuale modificări, va circula în rândul membrilor ISO ca proiect de standard internaţional (FDIS). Dacă votul va fi pozitiv, ISO 26000 va fi publicat ca standard internaţional cel târziu în 2010.

Standardul ISO 26000 va furniza un ghid armonizat, relevant la nivel global, bazat pe consens internaţional între experţii reprezentanţi ai principalelor grupuri de părţi interesate şi va încuraja implementarea celor mai bune practici în domeniul responsabilităţii sociale la nivel mondial.

Standardul ISO 26000 va furniza un ghid armonizat, relevant la nivel global, bazat pe consens internaţional între experţii reprezentanţi ai principalelor părţi interesate şi va încuraja implementarea celor mai bune practici în domeniul responsabilităţii sociale la nivel mondial.

Introducerea la proiectul de standard internaţional include următoarele mesaje esenţiale, declarând că ISO 26000:

  • furnizează un ghid asupra principiilor subadiacente ale responsabilităţii sociale, subiectele şi problemele-cheie care se referă la responsabilitatea socială şi la modurile de integrare a comportamentului responsabil din punct de vedere social în strategiile, sistemele şi procesele organizaţionale existente;
  • este destinat a fi util tuturor tipurilor de organizaţii din sectorul public, cel privat şi non-profit, indiferent dacă sunt mari sau mici şi indiferent dacă sunt situate în state dezvoltate sau în curs de dezvoltare;
  • nu este un standard pentru sisteme de management. Nu este destinat unor scopuri de certificare, de reglementare sau contractuale;
  • este destinat a fi utilizat de cei care încep să trateze responsabilitatea socială, dar şi de cei care posedă deja o anumită experienţă în implementarea ei.

Un număr de 92 de state şi 42 de organizaţii cu statut de legătură participă la ISO/WG SR sub conducerea comună a organizaţiilor de standardizare din Brazilia (ABNT) şi Suedia (SIS). Şase grupuri de principale părţi interesate sunt reprezentate: industria, guvernul, organizaţiile din domeniul muncii, consumatorii, organizaţiile neguvernamentale şi serviciile.

Ghidul ISO 26000 se inspiră din cele mai bune practici elaborate în baza iniţiativelor din sectorul public şi privat ale responsabilităţii sociale. Corespunde cu declaraţiile şi convenţiile relevante ale Naţiunilor Unite şi ale constituenţilor săi, mai ales ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OMM) şi completează aceste declaraţii şi convenţii. ISO a încheiat un memorandum de înţelegere cu OMM pentru a asigura coerenţa cu standardele din domeniul muncii ale acestei organizaţii. ISO a încheiat memorandumuri de înţelegere şi cu Biroul Global Compact al Naţiunilor Unite şi cu Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, pentru a spori cooperarea privind elaborarea ISO 26000.

Pentru mai multe informaţii cu privire la ISO 26000 şi la Grupul de Lucru al ISO referitor la Responsabilitatea Socială, a se vedea Web site-ul dedicat al ISO: www.iso.org/sr. Acesta include documente care oferă contextul iniţiativei ISO referitor la responsabilitatea socială, documente şi comunicate de presă cu privire la înaintarea lucrărilor şi la modul de desfăşurare, la membrii şi la structura grupului de lucru referitor la responsabilitatea socială, la modul de participare la elaborarea ISO 26000, un newsletter, precum şi alte informaţii. Multe dintre ele sunt disponibile în mai multe limbi.

Documentele de lucru, care includ proiectul de standard internaţional, pot fi accesate la : www.iso.org/wgsr.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1245/2009

Reclame

Noi lucrări lansate de către Editura Standardizarea

Editura Standardizarea vă oferă lucrările:

UTILIZAREA PRODUSELOR REFRACTARE ÎN SIDERURGIE

Autor: Mariana IVAN

Dezvoltarea unor  tehnologii noi  de elaborare, turnare şi prelucrare a metalelor, construirea unor agreUtilizarea produselor refractaregate termice de capacităţi mari, modificarea regimurilor termice au impus utilizarea unor materiale refractare din ce în ce mai variate şi mai performante, capabile să le asigure durabilităţi din ce în ce mai mari. Pe această temă, editura Standardizarea a publicat cartea „Utilizarea produselor refractare în industria siderurgică”, carte bazată pe studiile şi experienţa autorului cât şi pe standardele europene actuale.

Lucrarea oferă o serie de informaţii utile specialiştilor din domeniul siderurgic care, pe lângă tehnologia aferentă profilului firmei, mai au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea agregatelor termice şi au preocupări pentru scăderea consumului specific de materiale refractare.

Lucrarea este utilă şi specialiştilor din firmele producătoare de materiale refractare pentru cunoaşterea solicitărilor la care sunt supuse căptuşelile refractare şi a caracteristicilor specifice materialelor refractare pentru fiecare loc de utilizare.

De asemenea, pentru o mai bună pregătire practică pentru activităţile viitoare, lucrarea este utilă şi studenţilor şi de aceea nu ar trebui să lipsească din bibliotecile universităţilor tehnice.

Cartea este rezultatul unei documentări ce s-a desfăşurat pe mai mulţi ani şi al experienţei îndelungate a autoarei şi răspunde multor probleme întâlnite în desfăşurarea activităţilor care au legătură cu materialele refractare.

Lucrarea, realizată într-un format uşor de utilizat şi depozitat, are 11 capitole (vezi cuprinsul) desfăşurate pe parcursul a 290 de pagini. Preţul este de 38,15 lei (TVA inclus).

INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANŢĂ/URGENŢĂ. SURSE DE ALIMENTARE. COD DE BUNĂ PRACTICĂ

Autori:    Vasile Râmniceanu, Nicolae Golovanov, Petru Postolache, Cornel Toader, Sorin STOICA, Ovidiu TRIANDAFIL, Nicolae Geambaşu

Această lucrare constituie un ghid care prezintă reguli pentru documen­tele de amplasare şi de instalare a instalaţiilor electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă, care servesc ca bază pentru următoarele activităţi: instalarea de conducte, tuburi, jgheaburi, pozarea conductoarelor şi a cablurilor, amplasarea şi interconectarea echipamentelor, controlul instalării, etc.Iluminatul de siguranta Aceste documente pot servi şi pentru activităţi în afara fazei de instalare, cum ar fi specificarea şi calculul necesarului de materiale şi de forţă de muncă, proiectarea suporţilor pentru echipamente (de exemplu, fundaţii), proiectarea altor sisteme. Sunt prezentate, de asemenea, documente suplimentare care pot fi necesare în practică pentru fabricarea, exploatarea sau mentenanţa instalaţiilor şi care conţin informaţii importante referitoare la instalare.

Lucrarea cuprinde două secţiuni şi anexe.

Secţiunea 1: Iluminatul  de  siguranţă/urgenţă,  conţine  o  selecţie   de   prevederi  din  standardele SR EN 1838:2003, Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă şi SR EN 50172:2004, Sisteme pentru iluminatul de securitate, cum ar fi: condiţii tehnice pentru sistemele de iluminat de siguranţă/urgenţă instalate în clădiri şi zone unde astfel de sisteme sunt cerute (aceste condiţii se aplică, în special zonelor destinate publicului sau lucrătorilor), precum şi prescripţii pentru semnalizarea şi iluminatul de securitate a căilor de evacuare, în cazul defectării alimentării normale şi condiţiile minime pentru iluminatul de securitate în funcţie de mărimea şi utilizarea locurilor. Aceste prescripţii şi condiţii nu se referă la locuinţele private, ci se aplică la căile de circulaţie comună din imobilele de locuinţe cu mai multe etaje; se aplică de asemenea, iluminatului de înlocuire în cazul în care acesta este utilizat ca iluminat de securitate.

Secţiunea 2: Surse de alimentare pentru instalaţii de securitate, conţine o selecţie de prevederi din standardul SR CEI 60364-5-55:2005/A1:2005, Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-55: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente, care se aplică instalaţiilor de joasă tensiune şi de foarte joasă tensiune, care cuprind grupuri generatoare destinate alimentării, în mod continuu sau ocazional, a instalaţiei în întregime sau a unei părţi a ei. Prescripţiile se referă la instalaţiile cu următoarele moduri de alimentare: alimentarea unei instalaţii nelegată la reţeaua de distribuţie publică, alimentarea unei instalaţii care înlocuieşte reţeaua de distribuţie publică, alimentarea unei instalaţii în paralel cu reţeaua de distribuţie publică, precum şi o combinaţie între aceste alimentări. Prevederile din această secţiune nu se aplică blocurilor de echipamente electrice de foarte joasă tensiune care încorporează şi sursa de energie şi sarcina, pentru care există standard special de produs, care cuprinde prescripţii de securitate electrică. Au fost luate în considerare grupurile generatoare asociate următoarelor surse: motoare cu combustie, turbine, motoare electrice, celule fotoelectrice, acumulatoare electrochimice şi alte surse corespunzătoare.

Lucrarea abordează, în anexe, aspecte referitoare la cerinţe de iluminat normal pentru zone interioare, sarcini şi activităţi, precum şi la prevederi pentru următoarele tipuri de echipamente: baterii de acumulatoare pentru corpuri de iluminat de siguranţă, sisteme de alimentare pentru iluminatul de siguranţă, surse de alimentare neîntreruptibile (UPS), corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă etc.
De asemenea, în anexe, sunt prezentate cerinţe de securitate pentru grupuri electrogene acţionate de motoare cu ardere internă şi prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale, cum ar fi pentru utilizările medicale.

Lucrarea cuprinde şi un îndrumar referitor la deconectarea bateriilor de acumulatoare pe durata transportului.

Preţul este de 33,79 lei (TVA inclus).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

ISO VA ELABORA UN STANDARD REFERITOR LA FACTURAREA SERVICIILOR DE REŢEA

ISO a iniţiat de curând lucrările la un standard care va stabili un cadru armonizat şi transparent pentru informaţii referitoare la facturarea serviciilor de reţea precum electricitatea şi gazele.

Comitetul de proiect însărcinat cu elaborarea acestui standard, ISO/PC 239, Facturarea serviciilor de reţea, s-a reunit pentru prima dată în iunie 2009, la Londra.

Participanţii din întreaga lume au studiat domeniul de aplicaţie al viitorului standard (ISO 14452), care va favoriza practici şi servicii de facturare mai adaptate necesităţilor clienţilor.

Sistemele de facturare sunt diferite în funcţie de state şi de sectoarele industriei, dar participanţii, cu sprijinul Comisiei Electrotehnice Internaţionale şi al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, precum şi al altor organizaţii care au un rol cheie în domeniu, au convenit să se îndrepte spre servicii de utilitate publică precum: electricitatea, apa, gazele şi comunicaţiile.

Comitetul a lansat un apel părţilor interesate să ia parte la lucrări (prin intermediul membrilor ISO). ISO/PC 239 numără deja şapte state care au statut de membri participanţi (P) şi cinci state cu statut de observatori (O). Printre statele membre la prima reuniune figurau: Israel (care deţine secretariatul), Republica Coreea (care asigură preşedinţia), Olanda şi Marea Britanie, precum şi o asociaţie de consumatori din Asia.

Crearea ISO/CP 239, Facturarea serviciilor de reţea, marchează finalizarea primei propuneri a Comitetului ISO pentru Politica Consumatorilor (ISO/COPOLCO), care relevase că una dintre principalele surse de reclamaţii a clienţilor la adresa serviciilor de utilitate publică se referea la facturare. Un studiu desfăşurat în 2004 de Energywatch, Asociaţia Britanică de Protecţie a Consumatorilor, permisese să se stabilească că o treime dintre utilizatori contactează regulat furnizorii de energie pentru a cere precizări sau a adresa reclamaţii cu privire la drepturile lor. Potrivit acestui studiu, în fiecare an există 60 de milioane de apeluri inutile în acest domeniu.

Viitorul standard internaţional va furniza o abordare axată pe piaţă cu privire la modul de gestionare a preocupările consumatorilor legate de practicile de facturare. Datorită acestui document, facturile vor putea fi citite şi înţelese mai uşor, iar exactitatea indicatorilor va putea fi verificată. Standardul va furniza, de asemenea, adecvarea scadenţei facturilor, acestea din urmă trebuind să fie înţelese în ciuda barierelor lingvistice şi culturale. Standardele ar putea să contribuie şi la reducere datoriilor de consum imputabile dificultăţii de înţelegere a facturilor şi întârzierilor.

Standardul ISO 14452 va prezenta, de asemenea, avantaje pentru operatori întrucât va permite creşterea satisfacţiei clienţilor şi va consolida încrederea utilizatorilor în prestatorii de servicii, reducând costurile legate de rezolvarea reclamaţiilor primite din partea clienţilor.

Doamna Vokyung Song, preşedintă a ISO/PC 239, a afirmat: „Aceste lucrări sunt deosebit de oportune, având în vedere dezvoltarea comerţului internaţional, fapt care implică aplicarea de abordări armonizate în domeniul facturării. Standardul ISO 14452 va ajuta factorii economici să îşi îmbunătăţească competitivitatea pe piaţa mondială. El va permite, de asemenea, clienţilor săi să compare mai bine furnizorii de servicii şi să facă alegeri informate”.

Prima reuniune a CP 239 a fost găzduită de Institutul Britanic de Standardizare (BSI), membru al ISO pentru Marea Britanie.

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1242/2009