Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2011 » Octombrie (Pagina 2)

Arhive lunare: Octombrie 2011

Reclame

Seria de standarde SR EN 14034-1+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf

Cuprinde metode de determinare a caracteristicilor de securitate care stau la baza identificării pericolelor de explozie şi prevederii măsurilor de protecţie la explozie în vederea prevenirii sau reducerii efectelor exploziilor.

Toate cele patru standarde din serie au aceeaşi structură: descrierea aparaturii utilizate pentru determinarea caracteristicilor şi modul de calibrare şi verificare, modul de eşantionare, măsurile de protecţie care trebuie respectate în timpul determinării, procedura de încercare, modul de realizare a raportului de încercare.

Aceste standarde europene au fost elaborate ca urmare a unui mandat primit de CEN de la Comisia Europeană şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb pentru a asigura un mijloc de conformitate cu cerinţele esenţiale din Directiva Europeană 94/9/CE, Echipamente şi sisteme de protecţie în medii potenţial explozive.

Metodele de mai jos nu se aplică explozivilor recunoscuţi, cum ar fi, praful de puşcă şi dinamita, substanţelor care nu necesită oxigen pentru combustie, substanţelor piroforice sau substanţelor sau amestecurilor de substanţe care pot avea un comportament similar în anumite condiţii. În cazul în care există dubii referitoare la existenţa unui pericol datorat proprietăţilor explozive, se recomandă să se consulte un expert.

Cele patru standarde din seria SR EN 14034 sunt:

SR EN 14034-1+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf

Acest standard stabileşte metoda de determinare experimentală a presiunii de explozie maxime a norilor de praf. Presiunea de explozie maximă reprezintă valoarea maximă a suprapresiunii create în timpul exploziilor atmosferelor explozive în domeniul de explozie al unui praf combustibil într-un vas închis. Măsurarea presiunii de explozie maxime constituie principiul de bază utilizat pentru protecţia la explozie în cadrul proiectării şi construcţiei echipamentelor, sistemelor de protecţie şi componentelor, în vederea reducerii efectelor exploziilor.

Această presiune de explozie maximă reprezintă o caracteristică de securitate utilizată pentru identificarea pericolului şi conceperea de măsuri de securitate pentru atenuarea efectelor distructive ale exploziilor de praf.

Acest document descrie metoda de încercare pentru determinarea presiunii de explozie maxime a norilor de praf, într-un vas închis, în condiţii iniţiale de temperatură şi presiune definite.

SR EN 14034-2+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt)max a norilor de praf

Acest standard european stabileşte metoda de determinare experimentală a vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie a norilor de praf. Viteza maximă de creştere a presiunii de explozie reprezintă valoarea maximă a creşterii presiunii în unitatea de timp, în timpul exploziilor atmosferelor explozive, în domeniul de explozie a unui praf combustibil, într-un vas închis. Măsurarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie stă la baza protecţiei la explozie în cadrul proiectării şi construcţiei echipamentelor, sistemelor de protecţie şi componentelor, în vederea reducerii efectelor exploziilor.

Acest standard stabileşte metoda de încercare pentru determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie a norilor de praf într-un vas închis, în condiţii iniţiale de temperatură şi presiune definite. 

SR EN 14034-3+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf

Acest standard european stabileşte metoda de determinare experimentală a limitei inferioare de explozie a norilor de praf. Limita inferioară de explozie reprezintă concentraţia minimă de praf combustibil în amestec cu aerul la care se poate produce o explozie. Măsurarea limitei inferioare de explozie stă la baza identificării pericolelor şi prevenirii exploziilor.

Acest standard descrie metoda de încercare pentru determinarea limitei inferioare de explozie a norilor de praf într-un vas închis, în condiţii iniţiale de temperatură şi presiune definite. 

SR EN 14034-4+A1:2011, Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei limită de oxigen CLO a norilor de praf

Acest document stabileşte metoda de determinare experimentală a concentraţiei limită de oxigen a amestecurilor de praf / aer / gaz inert. Concentraţia limită de oxigen reprezintă valoarea maximă a concentraţiei de oxigen a unui amestec de praf / aer / gaz inert la care explozia prafului nu poate avea loc. Măsurarea concentraţiei limită de oxigen constituie principiul de bază utilizat pentru protecţia la explozie prin „inertizare”.

Această concentraţie limită de oxigen reprezintă o caracteristică de securitate utilizată pentru identificarea pericolului şi conceperea de măsuri de securitate. Aceasta se face în scopul evitării sau reducerii cantităţii de atmosferă explozivă.

Acest document descrie metoda de încercare pentru determinarea concentraţiei limită de oxigen a norilor de praf, într-un vas închis, în condiţii de temperatură şi presiune definite.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

 

Reclame

SR ISO 21931-1:2011, Dezvoltare durabilă în construcţii. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performanţei de mediu pentru lucrări de construcţii. Partea 1: Clădiri

Evaluarea şi înţelegerea performanţei de mediu a clădirilor este esenţială pentru a face cunoscut impactul posibil pe care clădirile l-ar putea exercita asupra mediului şi influenţa lor asupra dezvoltării durabile.

Această parte a standardului ISO 21931 stabileşte un cadru de lucru pentru metodele de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor, care se constituie ca o parte esenţială a procesului de construcţie. Astfel de evaluări pot fi utilizate pentru analize comparative de performanţă şi pentru a urmării progresul în vederea îmbunătăţirii performanţei. Această parte a standardului ISO 21931 nu stabileşte criterii sau niveluri de performanţă în raport cu impactul asupra mediului sau alte aspecte.

Dezvoltarea metodelor de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor a fost un proces continuu de la începutul anilor 1990. Acest lucru a fost determinat de:

a)   recunoaşterea impactului clădirilor asupra mediului;

b)   preocuparea crescută pentru sustenabilitate şi dezvoltare durabilă în domeniul construcţiilor;

c)   necesitatea de a satisface cererea de piaţă pentru diferenţiere între clădiri, pe baza performanţei de mediu măsurate şi a informaţiilor referitoare la mediu;

d)   trecerea de la măsuri singulare de performanţă la un set mai cuprinzător de considerente în privinţa mediului;

e)   recunoaşterea beneficiilor măsurilor voluntare proactive.

Metodele de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor oferă o bază pentru a demonstra şi a comunica rezultatul unor eforturi de îmbunătăţire a performanţei de mediu în lucrările de construcţii.

De obicei, aceste metodele stabilesc o modalitate de a evalua un domeniu larg de considerente de mediu, pe baza unor criterii declarate în mod explicit şi fac o sinteză a performanţei de mediu.

Metodele de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor furnizează:

⎯     un set de criterii de referinţă comune şi verificabile, astfel încât proprietarii de clădiri, în efortul de a obţine standarde de mediu cât mai ridicate, să aibă la dispoziţie un mijloc de măsurare, evaluare şi demonstrare a acestui efort,

⎯     o bază comună de criterii prin care proprietarii de clădiri, colectivele de proiectare, constructorii şi furnizorii pot formula strategii eficiente în proiectarea şi exploatarea clădirilor, strategii menite să îmbunătăţească performanţa de mediu,

⎯     informaţii detaliate cu privire la clădire, colectate şi organizate astfel încât să poată fi utilizate în vederea scăderii costurilor de exploatare, finanţare, asigurare, scăderii ratei de neocupare, şi creştereii atractivităţii comerciale,

⎯     descriere clară a factorilor esenţiali privind aspectele de mediu şi importanţa relativă a acestora, ceea ce ajută în procesul de proiectare.

Pentru a atinge obiectivele practice menţionate mai sus, metodele de evaluare ale performanţei de mediu a clădirilor trebuie să se refere la criterii limitate şi să caute un echilibru între rigoare şi aspectul practic. Abordările bazate pe ciclul de viaţă joacă un rol din ce în ce mai semnificativ pentru stabilirea criteriilor de performanţă în cadrul metodelor de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor. Cu toate acestea, colectarea şi întreţinerea seturilor de date actuale, pentru multitudinea de sisteme şi elemente de construcţie ar putea să nu fie practică. De asemenea, contextul de performanţă globală a clădirii este important pentru considerarea fiecărui criteriu de mediu.

Având în vedere toate aspectele menţionate, scopul acestei părţi a ISO 21931 este de a descrie cadrul de lucru şi principiile care se aplică la evaluarea performanţei de mediu a clădirilor noi şi existente şi lucrările anexe de pe amplasament, ţinând seama de varietatea impacturilor asupra mediului pe care aceste clădiri sunt susceptibile să le aibă.

Această parte a ISO 21931 îşi propune să elimine diferenţa dintre metodele regionale şi naţionale de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor, prin furnizarea unui cadru de lucru comun pentru exprimarea lor.

Regulile practice relevante şi recomandările privind metodele de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor, care pot exista fie la nivel naţional fie regional, pot fi examinate şi îmbunătăţite prin utilizarea cadrului de lucru pentru evaluare, prezentat în această parte a ISO 21931.

Îmbunătăţirea performanţei de mediu a unei clădiri necesită o exploatare corespunzătoare a clădirii de-a lungul vieţii sale. La clădirile existente, durata de viaţă poate fi mărită prin utilizarea unei politici de mediu şi prin punerea în aplicare a unui sistem de management de mediu.

Această parte a ISO 21931 este una dintr-o serie de standarde Internaţionale care se ocupă cu durabilitatea în construcţii civile, care include ISO/TS 21929-1, ISO 21930 şi ISO 15392, împreună cu terminologia referitoare la durabilitate în construcţii (viitorul ISO/TR 21932).

Această parte a ISO 21931 se referă la performanţe de mediu legate de impactul asupra mediului şi alte aspecte de mediu. Aspectele sociale legate de mediul interior şi exterior local sunt prezentate în anexa A.

Această parte a ISO 21931 oferă un cadru general pentru îmbunătăţirea calităţii şi comparabilităţii metodelor de evaluare a performanţei de mediu a clădirilor şi lucrările externe aferente lor.

Aceasta identifică şi descrie aspectele de care trebuie să se ţină seama în elaborarea şi utilizarea unor metode de evaluare a performanţei de mediu pentru clădiri noi sau existente, în legătură cu proiectarea, construirea, exploatarea, întreţinerea şi renovarea lor, precum şi în etapele de demolare.

Obiectivul evaluării în această parte a ISO 21931 este clădirea şi lucrările externe din cadrul amplasamentului (incintă).

Această parte a ISO 21931 este destinată să fie folosită împreună cu, şi respectând principiile stabilite de „familia de standarde internaţionale ISO 14020”, care include:

SR EN ISO 14020:2002, Etichete şi declaraţii de mediu. Principii generale

SR EN ISO 14021:2003, Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu pe proprie răspundere (Eco-etichetare de tipul II)

SR EN ISO 14024:2001, Etichete şi declaraţii de mediu. Eco-etichetare de tipul I. Principii şi proceduri

SR EN ISO 14025:2010, Etichete şi declaraţii de mediu. Declaraţii de mediu de tip III. Principii şi proceduri

SR EN ISO 14040:2007, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.