Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » martie

Arhive lunare: martie 2012

Reclame

În primele două luni ale anului 2012 au fost traduse 42 de standarde adoptate în anii anteriori prin metoda filei de confirmare sau a notei de confirmare Câteva standarde din domenii referitoare la materiale de construcţii, sudură şi industrie alimentară sunt prezentate mai jos.

Materiale de construcţii

SR EN 998-1:2011, Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

Acest standard european se aplică mortarelor pentru tencuire/gletuire realizate industrial pe bază de lianţi anorganici pentru utilizare exterioară (tencuire) şi interioară (gletuire) la pereţi, plafoane, stâlpi şi pereţi despărţitori. Acest standard specifică definiţiile şi condiţiile de performanţă finală.

Caracteristicile mortarelor pentru tencuire şi gletuire depind în principal de tipurile de lianţi utilizaţi şi de proporţiile respective ale acestora. Caracteristici specifice pot fi obţinute în funcţie de natura agregatelor, de adaosurile şi/sau aditivii utilizaţi.

Mortarele pentru tencuire/gletuire sunt definite :

a) conform concepţiei: mortare performante sau mortare de reţetă.

b) conform modului de obţinere: mortare industriale, mortare industriale semifabricate sau mortare preparate pe şantier.

c) conform caracteristicilor şi/sau domeniului de utilizare: mortar de uz general pentru tencuire/gletuire, mortar uşor pentru tencuire/gletuire, mortar colorat pentru tencuire, mortar monostrat pentru tencuire, mortar pentru renovare prin tencuire/gletuire, mortar termoizolant pentru tencuire/gletuire.

Mortarele pentru tencuire/gletuire nu ating caracteristicile finale decât după întărirea completă, după aplicare. Caracteristicile performante ale mortarului de tencuire/gletuire depind de proprietăţile materialelor folosite, de grosimea straturilor şi de tipul de aplicare. În plus mortarele pentru tencuire/gletuire influenţează aspectul suprafeţei construcţiei.

Diversitatea tradiţiilor regionale de construcţii şi a condiţiilor climatice cât şi materiile prime diferite ale mortarelor pentru tencuire/gletuire nu permit stabilirea unor proporţii de amestecare standard pentru mortarele de reţetă care ar putea fi aplicabile în toată Europa. În consecinţă specificarea unor astfel de proporţii de amestec şi domeniile de aplicare trebuie să se bazeze pe practica şi experienţa dobândită la locul de utilizare.

SR EN 998-2:2011, Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

Acest standard european specifică condiţiile mortarelor pentru zidărie realizate industrial (de legătură, de rostuire şi pentru umplerea unor goluri sau defecte în zidărie) care se aplică în pereţi de zidărie, coloane şi pereţi despărţitori (de exemplu la zidărie aparentă sau tencuită, structuri de zidărie portantă şi neportantă pentru construcţii şi lucrări de construcţii inginereşti).

Acest standard european defineşte performanţele pentru mortarele proaspete privind lucrabilitatea, conţinutul de cloruri, conţinutul de aer, densitatea şi timpul de punere în operă (numai pentru mortarele în strat subţire). Pentru mortarele întărite sunt definite, de exemplu, performanţele privind rezistenţa la compresiune, aderenţa, densitatea, măsurate conform metodelor de încercare corespunzătoare definite în standarde europene distincte.

Acest standard european prevede de asemenea cerinţe privind evaluarea conformităţii produselor. Standardul cuprinde şi condiţiile pentru marcarea produselor.

Caracteristicile cerute pentru mortare sunt legate de utilizările lor. Caracteristicile mortarelor sunt clasificate în două grupe: acelea care se referă la mortarul proaspăt, neîntărit şi acelea care se referă la mortarul întărit.

Sudură

SR EN 287-1:2011, Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţeluri

Acest standard european defineşte încercările pentru calificarea sudorilor pentru sudarea prin topire a oţelurilor.

El furnizează un ansamblu de reguli tehnice pentru încercarea de calificare sistematică a sudorilor şi permite ca aceste calificări să fie acceptate uniform, independent de tipul produsului, de locaţie şi de examinator/organismul de examinare.

În cadrul calificării sudorilor, accentul este pus pe aptitudinea sudorului de a conduce manual electrodul/capul pentru sudare/arzătorul pentru a realiza o sudură de calitate acceptabilă.

Procedeele de sudare la care se referă acest standard sunt acele procedee de sudare prin topire care sunt desemnate ca sudare manuală sau semimecanizată.

Acest standard a fost elaborat având în vedere faptul că aptitudinea sudorului de a respecta instrucţiuni verbale sau scrise, precum şi verificarea îndemânării unei persoane sunt factori importanţi în asigurarea calităţii produsului sudat.

Verificarea îndemânării unui sudor conform acestui standard depinde de tehnicile de sudare şi de condiţiile utilizate pentru care sunt respectate reguli identice şi sunt utilizate probe standardizate.

Principiul standardului SR EN 287-1:2011 este că o asemenea încercare califică sudorul nu numai pentru condiţiile utilizate în încercare, dar şi pentru toate îmbinările care sunt considerate ca fiind mai uşor de sudat, presupunând că sudorul a primit o instruire specifică şi/sau are o practică industrială în cadrul domeniului de calificare.

Acest standard înlocuieşte SR EN 287-1:2004, SR EN 287-1:2004/AC:2005 şi
SR EN 287-1:2004/A2:2006.

SR EN ISO 17662:2005, Sudare. Etalonarea, verificarea şi validarea echipamentului pentru sudare, inclusiv pentru procedee conexe

Echipamentele de măsurare, inspecţie şi încercare sunt utilizate în numeroase scopuri şi în cadrul a numeroase operaţii în timpul fabricaţiei prin sudare. Totuşi, scopurile pot fi grupate după cum urmează:

1) demonstrarea conformităţii produsului cu cerinţe specificate;

2) controlul proceselor în care elementul rezultant nu poate fi ulterior verificat în condiţii simple sau economice prin monitorizare, inspecţii şi încercări;

3) controlul de ansamblu al procesului.

Echipamentul de măsurare, inspecţie şi încercare, utilizat pentru demonstrarea conformităţii produsului cu cerinţele specificate, se recomandă să fie corect etalonat, verificat sau validat.

Standardul SR EN ISO 17662:2005 specifică cerinţe pentru etalonarea, verificarea şi validarea echipamentului utilizat pentru:

  • controlul variabilelor procesului în timpul fabricaţiei, sau
  • controlul caracteristicilor echipamentului utilizat pentru sudare sau procedee conexe sudării, când elementul rezultant nu poate fi ulterior verificat în condiţii simple sau economice prin monitorizare, inspecţii şi încercări. Aceasta se referă la variabilele procesului care influenţează aptitudinea de utilizare şi, în special, securitatea produsului fabricat.

Standardul cuprinde atât cerinţe generale cât şi cerinţe specifice ale echipamentului în funcţie de tipul sudării: sudare cu arc electric cu electrod fuzibil fără protecţie gazoasă, sudare cu plasmă, sudare electrică prin presiune, sudare cu gaze, sudare prin frecare, sudare cu laser, sudare cu fascicul de electroni, lipire tare.

Suplimentar, în anexa B sunt date îndrumări referitoare la cerinţele pentru etalonare, verificare şi validare ca parte a verificării la recepţie a echipamentului utilizat pentru sudare sau procedee conexe.

Obiectul standardului se limitează la etalonarea, verificarea şi validarea echipamentului după instalare, ca parte a programelor de mentenanţă şi/sau de funcţionare a atelierelor.

SR EN ISO 17637:2011, Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire

Acest standard internaţional se referă la examinarea vizuală a sudurilor prin topire din materiale metalice. Standardul poate fi aplicat şi la examinarea vizuală a îmbinărilor înainte de sudare.

Standardul cuprinde cerinţele privind condiţiile şi echipamentul necesare pentru examinare, calificarea personalului care poate efectua examinarea şi evalua rezultatele acesteia.

Orice examinare vizuală înainte de sudare, în timpul sudării sau după terminarea sudurii se recomandă să fie efectuată atunci când accesul fizic este încă posibil. Aceasta poate include examinarea vizuală după tratamentele suprafeţei.

De asemenea, în standard sunt precizate şi datele care trebuie incluse în raportul de examinare.

În anexa sunt prezentate exemple de echipamente utilizate pentru examinare împreună cu domeniul lor de măsurare, exactitatea de citire, unghiul inclus şi abaterea admisibilă a unghiului inclus.

SR ISO 21527-1:2009, Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor în produse cu activitatea apei mai mare de 0,95

Această parte a ISO 21527 specifică o metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor viabile prezente în produse destinate consumului uman sau nutriţiei animalelor, pentru care activitatea apei este mai mare decât 0,95 [ouă, carne, produse lactate, (excepţie lapte praf), fructe, legume, aluat fraged, etc.] cu ajutorul tehnicilor de numărare a coloniilor la 25 °C ±1 °C.

SR ISO 21527-1:2009, Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor în produse cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95

Această parte a ISO 21527 specifică o metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor viabile osmofile şi mucegaiurilor viabile xerofile prezente în produse destinate consumului uman sau nutriţiei animalelor, pentru care activitatea apei este mai mică sau egală cu 0,95 (fructe uscate, prăjituri, gemuri, carne uscată, peşte sărat, seminţe, cereale şi produse din cereale, făinuri, nuci, mirodenii şi condimente, etc.) cu ajutorul tehnicilor de numărare a coloniilor la 25 °C ±1 °C

Ambele părţi ale standardului sunt structurate în acelaşi mod şi cuprind cerinţe privind:

–       principiul metodei de măsurare;

–       diluantul şi mediul de cultură;

–       aparatura şi sticlăria;

–       modul de realizare a eşantionării;

–       prepararea eşantionului care trebuie supus încercării;

–       modul de lucru;

–       exprimarea rezultatelor;

–       datele care trebuie incluse în raportul de încercare;

–       exemple de activitate a apei conform matricilor.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

Reclame

SR ISO 5291:2012, Transmisii prin curele. Roţi pentru curele trapezoidale clasice duble. Secţiunile canalului AJ, BJ, CJ şi DJ (sistem efectiv)

Acest standard internaţional stabileşte caracteristicile principale ale roţilor pentru curele trapezoidale clasice duble, cu secţiunea canalului AJ, BJ, CJ şi DJ.

Standardul precizează condiţiile tehnice referitoare la profilul canalului (de ex. unghiul canalului, cotele profilului), diametrul efectiv (de ex. diametrul efectiv minim, relaţia dintre unghiul canalului, diametrul efectiv şi secţiunea canalului).

De asemenea, sunt prevăzute cerinţe privind verificarea geometrică a canalului (diametrele calibrelor de verificare şi factorii de corecţie), calitatea, starea suprafeţei şi echilibrarea roţilor (toleranţele la bătăile circulare, radiale şi frontale).

Acest standard înlocuieşte SR ISO 5291:1998.

Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte s-au făcut următoarele modificări:

– au fost actualizate referinţele normative;

– s-a restructurat articolul 4 referitor la condiţiile tehnice;

– a fost actualizată bibliografia.

SR ISO 5296-1:2011, Transmisii sincrone prin curele. Curele. Partea 1: Simbolurile paşilor MXL, XL, L, H, XH şi XXH. Dimensiuni metrice şi în inch 

Această parte a ISO 5296 stabileşte principalele caracteristici ale curelelor sincrone fără sfârşit, utilizate în transmisiile sincron1) pentru transmiterea puterii mecanice atunci când sincronizarea sau indexarea pozitivă este necesară.

Aceste caracteristici principale includ:

a) dimensiunile nominale ale dinţilor;

b) lungimile şi lăţimile;

c) toleranţele la aceste lungimi şi lăţimi;

d) specificaţiile pentru măsurarea lungimilor.

Acest standard împreună cu SR ISO 5296-2:2011 înlocuieşte STAS 12918/3-91 care a fost elaborat iniţial în anul 1991.

Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte s-au făcut următoarele modificări:

– s-a restructurat întreg standardul, având în noua variantă 2 părţi;

– s-a introdus articolul 2 de sine stătător care se referă la simbolurile paşilor;

– a fost introdus tabelul 2 care conţine dimensiunile nominale ale dinţilor;

– a fost revizuită figura 1 referitoare la profilul dinţilor şi au fost revizuite tabelele 3a) şi 3b) referitoare lungimile pasului curelei şi toleranţele corespunzătoare şi tabelele 4a) şi 4b) referitoare la înălţime;

– s-a introdus articolul 4 de sine stătător care se referă la descrierea curelelor;

– s-a introdus articolul 5 de sine stătător care se referă la măsurarea lungimii pasului;

– s-a introdus anexa A care conţine o bibliografie.

SR ISO 5296-1:2011, Transmisii sincrone prin curele. Curele. Partea 2: Simbolurile paşilor MXL şi XXL. Dimensiuni metrice

Acest standard stabileşte caracteristicile principale ale curelelor dinţate fără sfârşit utilizate în transmisiile sincrone pentru transmiterea mecanică a puterii atunci când se impune o transmisie sincronă a mişcării sau o corelare mai bună.

Aceste caracteristici principale conţin:

a) dimensiunile nominale ale dinţilor;

b) lungimile, lăţimile şi toleranţele corespunzătoare;

c) specificaţiile pentru măsurarea lungimilor.

 Acest standard se aplică curelelor dinţate cu dimensiuni metrice, având paşii egali cu 2,032 mm şi cu 3,175 mm şi reprezentaţi prin simbolurile MXL, respectiv XXL.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

SR 13510:2006/A1:2012, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1

Este un amendament care aduce modificări standardului de bază SR 13510:2006. Modificările se referă la paragrafele 7.2, 9.6.1 şi 10.1 şi la eliminarea anexei N.

Amendamentul se utilizează împreună cu SR 13510:2006 care reprezintă documentul naţional de aplicare a standardului european SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate, pe teritoriul României.

Standardul SR 13510 completează regulile şi informaţiile cuprinse în SR EN 206-1:2002 şi aceste completări se aplica numai pe teritoriul României. Ele cuprind cerinţele normative complementare ale standardului EN 206-1 care trebuie implementate la nivel naţional precum şi cerinţele stabilite în funcţie de experienţa românească în ceea ce priveşte aspectele ce nu sunt tratate în SR EN 206-1.

Standardul SR 13510 se aplică tipurilor de betoane prevăzute în standardul SR EN 206-1, betoanelor destinate structurilor turnate in situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri şi structuri de geniu civil. Acest standard se aplică, de asemenea, betoanelor autocompactante şi betoanelor cu agregate din beton reciclat, cu condiţia ca aptitudinea de utilizare a acestor agregate sa fie verificată şi controlată având în vedere criteriile aplicate agregatelor naturale.

Următoarele standarde se aplică împreună:

SR EN 206-1:2002, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR EN 206-1:2002/A1:2005, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR EN 206-1:2002/A2:2005, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR EN 206-1:2002/C91:2008, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR EN 206-1:2002/C92:2012, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

SR 13510:2006, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1

SR 13510:2006/A1:2012, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1

SR 13510:2006/C91:2008, Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD). 

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.