Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » iulie

Arhive lunare: iulie 2012

Reclame

NOUTĂŢI ÎN STANDARDIZAREA INTERNAŢIONALĂ

ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons  [Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor]
Acest standard internaţional stabileşte cerinţe pentru un organism care certifică persoane pe baza unor cerinţe specifice, inclusiv cerinţe privind dezvoltarea şi menţinerea unei scheme de certificare a persoanelor.
Standardul a fost elaborat având ca obiectiv realizarea şi promovarea unei referinţe general acceptate pentru organizaţiile care efectuează certificarea persoanelor. Certificarea persoanelor este unul dintre mijloacele de furnizare a asigurării că persoana certificată îndeplineşte cerinţele schemei de certificare. Încrederea în respectivele scheme de certificare se obţine prin intermediul unui proces de evaluare urmat de supraveghere şi de reevaluări periodice ale competenţei persoanelor certificate.

ISO/TR 13587:2012, Three statistical approaches for the assessment and interpretation of measurement uncertainty [Trei abordări statistice pentru evaluarea şi interpretarea incertitudinii de măsurare]
Raportul tehnic cuprinde trei abordări statistice pentru evaluarea şi interpretarea incertitudinii de măsurare:  abordarea cea mai frecventă incluzând  intervale de incertitudine în buclă, abordarea Bayesian şi interferenţa de referinţă. Aspectul comun al acestor abordări este interpretarea probabilistică exactă a intervalelor de incertitudine rezultate. Pentru fiecare abordare,  este descrisă  metoda de bază şi sunt prezentate ipotezele şi interpretările probabilistice ale rezultatelor incertitudinilor. Fiecare abordare este ilustrată prin două exemple.

ISO/PAS 28004-4:2012, Security management systems for the supply chain. Guidelines for the implementation of ISO 28000. Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective  [Sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare. Linii directoare pentru implementarea lui ISO 28000. Partea 4: Recomandări specifice suplimentare pentru implementarea lui ISO 28000 dacă conformitatea cu ISO 28001 este un obiectiv al managementului]

Specificaţia de mai sus furnizează recomandări suplimentare pentru organizaţiile care implementează ISO 28000 şi care doresc să includă cele mai bune practici identificate de ISO 28001 ca obiective ale managementului lanţului lor internaţional de furnizare.

ISO/PAS 28004-3:2012, Security management systems for the supply chain. Guidelines for the implementation of ISO 28000. Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports) [Sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare. Linii directoare pentru implementarea lui ISO 28000. Partea 3: Recomandări specifice suplimentare pentru adoptarea lui ISO 28000 pentru utilizarea de către întreprinderi medii şi mici (altele decât porturile maritime)]

Specificaţia a fost elaborată ca supliment la ISO 28004-1 pentru a furniza recomandări suplimentare întreprinderilor mici şi mijlocii (altele decât porturile maritime) care doresc să adopte ISO 28000. Recomandările suplimentare din acest document au rolul de a amplifica recomandările generale cuprinse în ISO 28004-1.

ISO/PAS 28004-2:2012, Security management systems for the supply chain. Guidelines for the implementation of ISO 28000. Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations [Sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare. Linii directoare pentru implementarea lui ISO 28000. Partea 2: Recomandări pentru adoptarea lui
ISO 28000 pentru utilizarea de către întreprinderile portuare medii şi mici]

Specificaţia furnizează recomandări pentru porturile mici şi medii care doresc să implementeze
ISO 28000. Ea identifică riscurile lanţului de furnizare şi diferite scenarii privind pericolele potenţiale, procedurile pentru coordonarea evaluării riscurilor/ameninţărilor, şi criteriile de evaluare pentru măsurarea conformităţii şi eficacităţii planurilor de securitate documentate în conformitate cu  recomandările de implementare ale ISO 28000 şi  ISO 28004.

Reclame

Standarde care au fost adoptate ca standarde române în anii anteriori şi a căror versiune română a fost publicată în iunie 2012

SR EN 1317-2:2010, Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 2: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru parapetele de siguranţă

SR EN 1317-1:2011, Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 1: Terminologie şi prevederi generale pentru metodele de încercare

SR EN 1317-3:2011, Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 3: Clase de performanţă, criterii de acceptare a încercărilor la impact şi metode de încercare pentru atenuatorii de impact

SR EN 542:2003, Adezivi. Determinarea densităţii

SR EN 301:2006, Adezivi de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri portante de lemn. Clasificare şi condiţii de calitate

SR EN 14224:2010, Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolaţii pentru poduri de beton şi alte suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea capacităţii de blocare a fisurilor

SR EN ISO 11298-1:2011, Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru renovarea reţelelor subterane de alimentare cu apă. Partea 1: Generalităţi

SR EN ISO 9612:2009, Acustică. Determinarea expunerii la zgomot în mediul de muncă. Metodă tehnică

SR EN ISO 10140-5:2011, Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 5: Cerinţe referitoare la instalaţii şi echipamente de încercare 

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.

 

SR EN 491:2012, Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Metode de încercare

Acest document stabileşte metodele de încercare pentru ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş conforme cu SR EN 490:2012 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse, pentru utilizarea la învelitori de acoperiş în pantă sau placări de pereţi la exterior sau la interior.

Standardul cuprinde metodele de încercare pentru:

–          lungimea de agăţare şi rectangularitatea ţiglelor cu margine frontală normală;

–          lăţimea de acoperire;

–          planeitate;

–          masă;

–          rezistenţa la încovoiere;

–          impermeabilitatea la apă;

–          rezistenţa la îngheţ-dezgheţ;

–          capacitatea de susţinere a ciocului;

–          performanţa de reacţie la foc.

Standardul cuprinde, pentru fiecare încercare în parte, principiul metodei, aparatura utilizată, modul de lucru, exprimarea rezultatelor, raportul de încercare.

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro.