Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2012 » septembrie

Arhive lunare: septembrie 2012

Reclame

A fost publicat Buletinul Standardizării pentru luna septembrie care cuprinde informaţii privind standardizarea naţională, europeană şi internaţională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene şi internaţionale care au fost aprobate în luna anterioară şi a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică

Asupra proiectelor de standarde (naţionale, europene şi internaţionale) poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obţinute de la ASRO, contracost, precizând indicativul şi titlul proiectului. Observaţiile se pot transmite către Asociaţiei de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârşitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparţin domeniului comitetului tehnic respectiv.

Comitetele tehnice naţionale, sunt structuri fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare în cadrul cărora se desfăşoară activitatea de standardizare naţională. Organizarea şi modul de lucru ale comitetelor tehnice sunt prevăzute în standardul SR 10000-3 Principiile şi metodologia standardizării. Partea 3: Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.

Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice naţionale sunt persoane juridice interesate din diferite sectoare de activitate. Acestea pot fi: agenţi economici, institute de cercetare, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea corespunzătoare a tuturor factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc. Pentru a deveni membru al unui comitet tehnic naţional de standardizare trebuie să se transmită o solicitare scrisă (e-mail sau fax) către ASRO.

Prin participarea la activitatea comitetelor tehnice, specialiştii factorilor interesaţi au posibilitatea să-şi aducă contribuţia la standardizarea naţională, europeană sau internaţională, să cunoască în avans informaţiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza şi întreţine contacte cu specialiştii din domeniul specific de activitate, din ţară şi străinătate.

Exemple de standarde aflate în anchetă publică:

Proiecte de standarde europene în anchetă publică:

FprEN 13877-2, Structuri rutiere de beton. Partea 2: Caracteristici funcţionale pentru structurile rutiere de beton

FprEN 14783, Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

prEN ISO 2553, Sudare şi tehnici conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate şi lipite

Proiecte de standarde internaţionale în anchetă publică:

ISO/DIS 11133, Microbiologia alimentelor, furajelor şi apei. Pregătirea, producţia, păstrarea şi încercările de performanţă ale mediilor de cultură

ISO/DIS 16000-21, Aer de interior. Partea 21: Detectarea şi enumerarea mucegaiurilor. Eşantionare

ISO/DIS 22398.2, Securitatea societăţii. Recomandări pentru exerciţii şi încercări

Proiecte de standarde naţionale în anchetă publică:

SR 13547-1:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul inovării. Principii generale şi linii directoare

SR 13547-2:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii generale şi linii directoare

SR 13547-3:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare

SR 13547-4:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare şi a performanţei managementului inovării

Pentru achiziţionarea Buletinului standardizării vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

      Radu Drăghici
      e-mail: radu.drăghici@asro.ro
     tel.: 021 316 79 20

 

Reclame

ASRO a adoptat două rapoarte tehnice europene referitoare la proiectarea şi examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate şi la metodele de evaluare a imperfecţiunilor din structurile metalice.

SR CEN/TR 15135:2012, Sudare. Proiectarea şi examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate

Acest raport tehnic este un document cu caracter informativ şi furnizează îndrumări pentru proiectarea şi evaluarea diferitelor tipuri de îmbinări şi configuraţii geometrice, din punct de vedere al accesibilităţii sau aptitudinii sudurii de a fi examinată prin metode de examinare nedistructivă.

Aplicarea examinărilor nedistructive depinde în foarte mare măsură de condiţiile geometrice (printre altele) ale componenţei, configuraţia şi accesibilitatea îmbinării. Acest lucru este valabil în special pentru metodele volumetrice, examinarea radiografică şi examinarea cu ultrasunete.

Metodele de examinare vizuală a suprafeţei, precum şi cu pulberi magnetice, cu lichide penetrante şi cu curenţi turbionari depind în principal de starea suprafeţei şi de accesibilitatea acesteia.

Există o mare varietate de condiţii geometrice. Acest raport tehnic prezintă în tabelul 1 exemple pentru evaluarea nedistructivă generală a îmbinărilor sudate. În tabelul 2 sunt prezentate exemple mai specifice pentru evaluarea diferitelor tipuri de îmbinări sudate, reprezentând diverse aplicaţii.

Exemplele au ca scop să furnizeze îndrumări pentru planificarea examinărilor nedistructive în timpul proiectării şi fabricaţiei.

  SR CEN/TR 15235:2012, Sudare. Metode de evaluare a imperfecţiunilor din structurile metalice

Acest raport tehnic furnizează îndrumări referitoare la selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare a semnificaţiei imperfecţiunilor din toate tipurile de structuri şi de componente. Îndrumările sunt destinate în principal structurilor şi componentelor sudate din oţel şi aliaje de aluminiu. Unele dintre aceste metode pot fi aplicate şi pentru alte tipuri de metale şi pentru structuri şi componente nesudate.

Raportul cuprinde principiile evaluării critice inginereşti (ECA). ECA este o desemnare a metodelor utilizate pentru evaluarea acceptabilităţii imperfecţiunilor

De asemenea, mai cuprinde şi consideraţii referitoare la securitate şi o prezentare a procedurilor ECA deja existente.

Pentru a satisface cerinţele industriei, sunt necesare prevederi europene pentru evaluarea imperfecţiunilor din structurile metalice. Tehnica este aplicată de numeroase industrii pentru alegerea materialelor, proiectare şi fabricaţie şi evaluarea comportării în exploatare, utilizând metodele existente. Metodele de evaluare critică inginerească (ECA – Engineering Critical Assessment) pentru evaluarea imperfecţiunilor au primit un sprijin suplimentar prin directiva 97/23/EC referitoare la echipamentele sub presiune (PED), care permite utilizarea unor astfel de metode ca o alternativă la metodele convenţionale.

Evaluarea critică inginerească utilizează o combinaţie de proceduri convenţionale de proiectare şi de calcule de mecanica ruperii, care depind de natura imperfecţiunii şi de tipul probabil de rupere.

Coroziunea generalizată se traduce, de exemplu, printr-o reducere a secţiunii şi poate fi analizată prin proceduri convenţionale de proiectare, în timp ce propagarea fisurilor de oboseală trebuie analizată prin metode de mecanica ruperii.

SR ISO/CEI TS 17022:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit de terţă parte al sistemelor de management

Această specificaţie tehnică conţine cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit pentru certificarea de terţă parte a sistemelor de management, care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate (clienţii auditului, organisme de certificare, organisme de acreditare şi alţi utilizatori potenţiali).

Această specificaţie tehnică a fost elaborată pentru ca raportul de audit pentru certificarea de terţă parte a sistemelor de management să îndeplinească un nivel de bază în ceea ce priveşte coerenţa şi informaţia oferită, acest lucru conducând la creşterea credibilităţii în munca desfăşurată de echipa de audit şi în procesul de certificare.

Cu toate că organismul de certificare şi clientul auditului sunt principalii utilizatori ai rapoartelor de audit, conţinutul rapoartelor de audit trebuie să satisfacă şi necesităţile altor părţi interesate. Exemple de alţi posibili utilizatori sau părţi interesate de informaţiile conţinute în rapoartele de audit:
–          organismul de acreditare,
–          autoritatea de reglementare,
–          deţinătorul schemei de certificare.

Raportul de audit este destinat să asigure informaţiile necesare pentru satisfacerea necesităţilor părţilor interesate.

În acest context, o parte interesată ar putea avea nevoie să ştie, printre alte lucruri, următoarele:

a)       dacă sistemul de management este conform cerinţelor specificate,
b)       orice neconformităţi şi zone de preocupare,
c)       orice oportunitate pentru îmbunătăţire,
d)       orice puncte tari şi puncte slabe,
e)       informaţii pentru planificarea viitorului audit,
f)         zonele care necesită urmărire,
g)       informaţii suplimentare necesare pentru decizia de certificare.