Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2013 » februarie

Arhive lunare: februarie 2013

Reclame

Implicarea în procesul de standardizare este vitală pentru dezvoltarea unei afaceri.

ASRO elaborează standarde în beneficiul industriei, autorităţilor şi societăţii în întregul ei. Acest proces implică cunoştinţele şi experienţa a peste 1000 de experţi care reprezintă organizaţiile din care fac parte în procesul de standardizare.

Implicarea în procesul de standardizare este o oportunitate pentru o organizaţie de a influenţa conţinutul standardelor astfel încât să-i reflecte necesităţile dictate de criterii de competitivitate: preţ, posibilităţi tehnologice.

Participând la activitatea de standardizare o organizaţie are acces la documentele de lucru naţionale, europene şi internaţionale, fiind astfel la curent din timp cu soluţiile propuse şi putând să previzioneze schimbările ce îi vor fi necesare din punct de vedere tehnologic şi cheltuielile generate de acestea, astfel încât încă din momentul în care standardul se aprobă, organizaţia să poată fi competitivă.

Este, de asemenea, o şansă pentru o organizaţie de a stabili contacte cu părţi interesate într-un forum în care poate interacţiona cu clienţii, cu comunitatea de afaceri din domeniu, cu consumatori, cu reprezentanţi ai autorităţilor etc.

O activitate intensă de standardizare creează posibilitatea de a realiza şi de a întreţine contacte directe cu specialişti din ţară şi din străinătate din domeniu, de a face schimb de informaţii şi chiar de a demara colaborări;

Activitatea de standardizare naţională se desfăşoară în comitete tehnice, organe fără personalitate juridică ale organismului naţional de standardizare. Activitatea comitetelor tehnice se desfăşoară atât pe plan naţional, cât şi european şi internaţional.

Membrii comitetelor tehnice sunt specialişti desemnaţi nominal de factorii interesaţi (agenţi economici, institute de cercetare, de învăţământ, asociaţii profesionale, organisme guvernamentale etc.) şi împuterniciţi de aceştia. Componenţa comitetelor tehnice trebuie să asigure reprezentarea echilibrată a factorilor interesaţi: producători, utilizatori, consumatori, autorităţi etc.

Comitetele tehnice sunt împărţite din punct de vedere al domeniului lor de activitate, in sectoare: electric şi neelectric.

Informaţii suplimentare privind participarea la activitatea de standardizare în cadrul comitetelor tehnice se pot primi de la experţii Direcţiei de Standardizare ASRO. Datele de contact ale acestora se găsesc pe website-ul ASRO www.asro.ro la secţiunea Standardizare/Comitete tehnice de standardizare, iar condiţiile de participare se găsesc în secţiunea Standardizare/Condiţii de participare în cadrul Comitetelor Tehnice naţionale de Standardizare.

Reclame

SR ISO 22320:2013, Securitatea societăţii. Managementul urgenţelor. Cerinţe privind răspunsul la eveniment

În ultimii ani au existat multe dezastre naturale, atacuri teroriste şi alte evenimente majore care au demonstrat importanţa unui răspuns eficient la evenimente pentru a salva vieţi, pentru a diminua vătămările şi prejudiciile şi pentru a asigura un nivel de bază al continuităţii funcţiilor esenţiale ale societăţii. Astfel de funcţii includ sănătatea şi serviciile de urgenţă, furnizarea de apă şi alimente şi furnizarea de energie electrică şi combustibil.

Prezentul standard internaţional facilitează organizaţiilor de interes public sau privat care au responsabilităţi în ceea ce priveşte răspunsul la evenimente îmbunătăţirea capabilităţilor lor legate de gestionarea tuturor tipurilor de urgenţe (de exemplu, situaţii de criză, întreruperi şi dezastre). Funcţiile multiple ale răspunsului la evenimente sunt distribuite între organizaţii şi agenţii, sectorul privat şi guvernul având diferite nivele de responsabilitate. Astfel, apare nevoia de a ghida toate părţile implicate cum să pregătească şi să implementeze răspunsuri la eveniment eficace. Pe baza unor cerinţe minime, prezentul standard internaţional va ajuta organizaţiile implicate să acţioneze cu o eficienţă reunită optimă.

Un răspuns eficace la eveniment necesită comandă şi control structurate, coordonare şi cooperare pentru a desfăşura procesele de comandă şi pentru a facilita fluxul de informaţii între organizaţiile, agenţiile şi alte părţi implicate.

Cerinţele legate de informare, cât şi cerinţele referitoare la procesul şi structura managementului informaţiilor pot facilita dezvoltarea unor soluţii tehnice care vor furniza o interoperabilitate maximă în conformitate cu necesitatea de schimb de informaţii şi comunicare din timpul răspunsului la eveniment.

Prezentul standard internaţional specifică cerinţele minime pentru un răspuns eficient la evenimente şi furnizează elementele de bază pentru comandă şi control, informaţiile operaţionale, coordonare şi cooperare în cadrul unei organizaţii specializate în răspunsul la evenimente. Acesta include proceduri şi structuri organizaţionale pentru comandă şi control, bazele pe care se iau deciziile, trasabilitate, managementul informaţiilor şi interoperabilitate.

Standardul stabileşte cerinţe pentru informaţiile operaţionale pentru răspunsul la evenimente care specifică procese, sisteme de lucru, obţinerea şi managementul datelor cu scopul de a produce informaţii oportune, relevante şi precise. Standardul sprijină, atât procesul de comandă şi control, cât şi coordonarea şi cooperarea, intern în cadrul organizaţiei şi extern împreună cu celelalte părţi implicate şi specifică cerinţele pentru coordonare şi cooperare între organizaţii.

Acest standard internaţional se poate aplica în orice organizaţie (privată, de interes public, guvernamentală sau nonprofit) implicată în pregătirea sau răspunsul la evenimente la nivel internaţional, naţional, regional sau local, incluzând şi organizaţiile care

a) răspund de, şi participă la, prevenirea evenimentelor şi pregătirile pentru revenirea la starea de normalitate,

b) oferă îndrumări şi orientare în cadrul răspunsului la eveniment,

c) elaborează reglementări şi planuri pentru comandă şi control,

d) desfăşoară activităţi de coordonare şi cooperare între mai multe agenţii/mai multe organizaţii pentru răspunsul la evenimente,

e) elaborează sisteme de informare şi comunicare pentru răspunsul la evenimente,

f) fac cercetări în domeniul răspunsului la evenimente, al informării şi comunicării şi al modelelor de interoperabilitate a datelor,

g) fac cercetări în domeniul impactului factorului uman în răspunsul la evenimente,

h) sunt responsabile de comunicare şi relaţia cu publicul.

În patrimoniu comitetului tehnic CT 376, Securitatea societăţii mai sunt următoarele standarde:

SR ISO/PAS 22399:2010, Securitatea societăţii. Linii directoare pentru pregătirea în eventualitatea unui incident şi managementul continuităţii operaţionale (engleză)

SR ISO IWA 5:2009, Pregătire în caz de catastrofă (engleză)

SR ISO IWA 6:2009, Linii directoare pentru managementul serviciilor de apă potabilă în condiţii de criză (engleză)

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

 

SR EN ISO 9712:2013, Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (armonizat cu directiva europeană D 97/23/CE Echipamente sub presiune)

Întrucât eficacitatea oricărei aplicaţii a examinărilor nedistructive (END) depinde de capabilităţile persoanelor care realizează examinarea sau răspund de aceasta, a fost elaborată o procedură pentru a pune la dispoziţie un mijloc de evaluare şi de documentare a competenţei personalului ale cărui sarcini cer o cunoaştere teoretică şi practică adecvată a examinărilor nedistructive pe care le realizează, specifică, supervizează, supraveghează sau evaluează.

Atunci când certificarea personalului END este cerută în standarde de produs, reglementări, coduri sau specificaţii, este importantă certificarea acestui personal în conformitate cu acest standard internaţional.

Atunci când în legislaţie, în standard sau în comanda de certificare a personalului END nu există nicio cerinţă, le revine angajatorilor unui astfel de personal să decidă modul în care trebuie să se asigure că acesta este suficient de competent pentru a se achita de obligaţiile sale. Astfel, ei pot angaja personal deja certificat sau îşi pot mobiliza propria experienţă pentru a se asigura că angajatul lor are competenţa necesară. În acest ultim caz, un angajator prudent va utiliza fără nicio îndoială acest standard internaţional ca un document de referinţă.

Standardul SR EN ISO 9712:2013 specifică cerinţe pentru principiile de calificare şi certificare a personalului care efectuează examinări nedistructive (END) industriale.

Sistemul specificat în acest standard internaţional poate fi aplicat şi altor metode END sau unor tehnici noi din cadrul unei metode END stabilite, cu condiţia să existe o schemă completă de certificare şi metoda sau tehnica să fie acoperită de standarde internaţionale, regionale sau naţionale sau ca noua metodă sau tehnică să fi fost demonstrată ca fiind eficace spre satisfacţia organismului de certificare.

Certificarea acoperă competenţa într-una sau în mai multe din următoarele metode:

a) examinarea prin emisie acustică;

b) examinarea prin curenţi turbionari;

c) examinarea prin termografie cu radiaţii infraroşii;

d) verificarea etanşeităţii (încercările hidraulice de presiune fiind excluse);

e) examinarea magnetoscopică (cu pulberi magnetice şi prin flux magnetic de scăpări);

f) examinarea cu lichide penetrante;

g) examinarea radiografică;

h) verificarea tensiunilor cu traductor tensometric;

i) examinarea cu ultrasunete;

j) examinarea vizuală (sunt excluse examinările vizuale directe cu ochiul liber şi cele efectuate în

timpul aplicării altei metode END).

Sistemul de certificare, care trebuie controlat şi administrat de către organismul de certificare (cu ajutorul organismelor de calificare autorizate, dacă este necesar) cuprinde toate procedurile necesare pentru a demonstra calificarea unei persoane pentru a realiza sarcini referitoare la o metodă END specifică şi un produs sau un sector industrial specific, conducând la certificarea competenţei sale.

Standardul prezintă responsabilităţile organismului de certificare, ale organismului de calificare autorizat, ale centrului de examinare, ale angajatorului şi ale candidatului.

De asemenea, standardul prezintă nivelurile de calificare, activităţile permise pentru fiecare nivel de calificare şi formarea profesională şi experienţa necesare pentru fiecare nivel în parte.

Cerinţele privind examenul de calificare cuprinse în standard se referă la conţinutul şi notarea examenului pentru nivelurile 1, 2 şi 3, la desfăşurarea examenului şi la reexaminare, când este cazul.

Un candidat care îndeplineşte toate condiţiile trebuie să fie certificat, iar dovada acestei certificări trebuie să fie disponibilă din partea organismului de certificare. Aceasta se poate realiza prin emiterea de certificate pe suport de hârtie şi/sau legitimaţii şi/sau prin descărcarea şi afişarea electronică a informaţiilor relevante de pe website-ul organismului de certificare.  Standardul precizează conţinutul acestor documente, modul de realizare a revalidării sau reînnoirii acestora

Standardele pot fi achiziţionate pe hârtie sau în format electronic (CD).

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax :021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro