Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » ianuarie

Arhive lunare: ianuarie 2015

Reclame

SR 1907-1:2014, Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul

În contextul dezvoltării durabile, creşterea eficienţei energetice este un obiectiv naţional şi european. Pentru a creşte performanţa energetică a clădirilor se ţine seama de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivelul optim din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi de ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

Revizuirea acestor standarde a urmărit creşterea performanţei energetice a clădirilor prin:

 • proiectarea unor noi clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente şi implicit, aplicarea strategiilor de reabilitare energetică a unei clădiri;
 • reducerea consumurilor de energie prin aplicarea unor măsuri pasive asociate unor consumuri minime de energie, integrate în concepţia arhitecturală şi constructivă a clădirilor.

Standardul poate fi utilizat la determinarea necesarului de căldură de calcul pentru:

 • clădiri noi realizate conform cerinţelor minime impuse de reglementările tehnice în vigoare, precum şi pentru cele existente care se modernizează;
 • clădiri noi foarte eficiente din punct de vedere energetic, din categoria celor cu consum de energie aproape egal cu zero.

Caracterul nestaţionar al regimului de transfer de căldură prin elementele de construcţie opace care formează anvelopa supraterană a încăperilor/clădirilor este inclus în valorile temperaturii exterioare de calcul care participă la bilanţul energetic al încăperilor.

Faţă de ediţia din 1997 s-au făcut următoarele modificări:

 • s-au modificat temperatura exterioară convenţională de calcul şi zonarea climatică a României – prin introducerea zonei climatice V (anexa A);
 • a fost eliminat adaosul pentru compensarea efectului suprafeţelor reci;
 • a fost modificat modul de calcul al sarcinii termice pentru încălzirea aerului de ventilare;
 • a fost modificat modul de calcul al transferului de căldură prin elemente de construcţie în contact cu solul;
 • a fost modificat modul de calcul al sarcinii termice pentru sisteme de încălzire prioritar convective;
 • au fost introduse 10 anexe informative noi care se adresează unor cazuri speciale, proprii clădirilor noi eficiente din punct de vedere energetic, precum şi clădirilor existente care beneficiază de lucrări de renovare majoră:
  • Anexa B, cu un exemplu de determinare a numărului de pereţi interiori, Npi – sistem de încălzire prioritar convectiv;
  • Anexa C privind determinarea fluxului termic cedat prin sol şi a temperaturilor spaţiilor secundare în contact cu solul;
  • Anexa D privind calculul temperaturii interioare rezultante a incintelor neîncălzite direct, incluse în zonele principale ale clădirilor;
  • Anexa E privind calculul necesarului de căldură de calcul al clădirilor noi care se încălzesc rar;
  • Anexa F modifică exemplul de calcul pentru sisteme de încălzire predominant convectiv;
  • Anexa G, privind determinarea necesarului de căldură de calcul pentru construcţii dotate cu sisteme de încălzire predominant radiative (de joasă temperatură – pardoseală sau/şi tavan),
  • Anexele H, I şi J cu exemple de determinare a necesarului de căldură de calcul caracteristic unui sistem de încălzire de tip prioritar radiativ,
  • Anexa K cu scopul prezentării schemelor de conformare a instalaţiilor interioare de încălzire a clădirilor existente care beneficiază de renovări majore şi de calcul al parametrilor termodinamici intensivi şi extensivi ai agentului termic, în condiţii de calcul,

Standardul stabileşte modul de determinare a necesarului de căldură de calcul pentru clădiri civile şi industriale dotate cu sisteme de încălzire predominant convective (aer cald sau/şi corpuri statice) şi cu sisteme de încălzire predominant radiative, în vederea proiectării instalaţiilor de încălzire în clădiri noi şi a modernizării instalaţiilor de încălzire din clădirile existente.

În exploatare, instalaţiile de încălzire, funcţionează în regim nestaţionar, ceea ce înseamnă că mărimile de stare variază în timp şi ca atare, parametrii funcţionali şi de performanţă prezintă o anumită variaţie în timp.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

 

Reclame

SR 1907-2:2014, Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul

Acest standard stabileşte temperaturile interioare convenţionale de calcul pentru determinarea necesarului de căldură de calcul al clădirilor.

Temperaturile interioare convenţionale de calcul reprezintă valori minim acceptate şi reprezintă condiţia necesară de confort termic în încăperile încălzite. Condiţia suficientă de confort termic este dată de încadrarea în intervalul de confort termic a valorilor indicilor PMV, PPD determinaţi.

Pot fi prevăzute temperaturi interioare convenţionale de calcul mai mari decât valorile indicate în această parte a standardului la solicitarea beneficiarului (investitorului), sau în cazul neîndeplinirii condiţiei suficiente de confort termic (privind încadrarea în intervalul de confort termic a valorilor indicilor PMV, PPD).

Temperaturile interioare convenţionale de calcul pot fi considerate temperaturi reale ale încăperilor, în următoarele condiţii:

 • pentru încăperi încălzite din clădiri de locuit, temperatura interioară convenţională de calcul este media temperaturilor înregistrate timp de 24 h, la o distanţă de 2 m de pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii;
 • pentru încăperi cu orar de ocupare limitat (din clădiri administrative şi social-culturale), temperatura interioară convenţională de calcul este media temperaturilor înregistrate pe durata perioadei de ocupare, la o distanţă de 2 m de pereţii exteriori, la 0,75 m deasupra pardoselii;
 • pentru hale industriale şi alte spaţii de producţie, temperatura interioară convenţională de calcul este media temperaturilor înregistrate pe durata zilnică a programului de lucru, în zona de staţionare a muncitorilor, la 0,75 m deasupra pardoselii.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

 

SR 4839:2014, Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile

Acest standard stabileşte modul de calcul al numărului anual de grade-zile, corespunzător perioadei teoretice de încălzire a construcţiilor pe teritoriul României.

Valoarea numărului de grade-zile serveşte la estimarea necesarului anual convenţional de căldură pentru încălzirea clădirilor. Metoda de calcul utilizată în acest standard nu ţine seama de aporturile interne din clădire şi nici de influenţa radiaţiei solare asupra clădirii.

Numărul de grade-zile reprezintă o caracteristică a corelaţiei climă-microclimă pentru construcţii, funcţie de specificul acestora şi de zona climatică şi geografică în care sunt amplasate.

Acest standard înlocuieşte standardul român SR 4839:1997.

Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte s-au făcut următoarele modificări:

 • au fost actualizate datele climatice pentru 111 localităţi/staţii meteo, sub forma temperaturilor medii lunare şi anuale pe durata a 30 ani (1981-2010);
 • a fost modificat modul de calcul al temperaturii interioare medii zilnice a construcţiei,
 • a fost actualizat tabelul cu numărul anual convenţional de grade-zile şi a fost introdus un tabel nou cu durata convenţională a perioadei de încălzire, pentru localităţi reprezentative,
 • a fost introdusă o anexă nouă pentru explicitarea modului de determinare a temperaturii interioare medii a unei clădiri,
 • a fost modificată anexa privind exemplul de calcul al numărului mediu convenţional de grade zile pentru încălzire.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro