Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » aprilie

Arhive lunare: aprilie 2015

Reclame

SR CEN ISO/TR 16060:2015, Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Reactivi pentru examinarea macroscopică şi microscopică

Acest raport tehnic furnizează o listă a reactivilor care nu este limitativă, şi care poate fi utilizată pentru examinările macroscopice şi microscopice ale îmbinărilor sudate conform SR EN ISO 17639, Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Examinarea macroscopică şi microscopică a îmbinărilor sudate pentru următoarele grupe de materiale:

–  oţeluri nealiate şi slab aliate;
–  oţeluri inoxidabile;
–  nichel şi aliaje de nichel;
–  titan şi aliaje de titan;
–  cupru şi aliaje de cupru;
–  aluminiu şi aliaje de aluminiu.

Acest standard înlocuieşte SR CR 12361+AC:1999 şi întră în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 39, Sudare şi echipamente conexe.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

Reclame

Organismul de Certificare Sisteme de Management al ASRO (ASRO OC – SM) este printre puţinele organisme de certificare acreditate de RENAR pentru certificarea sistemului de management al energiei în conformitate cu SR EN ISO 50001:2011

Implementarea sistemului de management al energiei (SME) urmăreşte optimizarea utilizării energiei prin evitarea pierderilor sau utilizarea mai eficientă a energiei indiferent de tipul ei (electricitate, combustibili), fără a reduce nivelurile producţiei şi fără a afecta calitatea produselor, securitatea activităţilor şi mediul înconjurător.

De asemenea, încurajează agenţii economici să implementeze un plan de monitorizare şi de analiză a energiei. Implementarea unui sistem de management al energiei eficient conduce la:

– reducerea pierderilor de energie în fiecare stadiu al transportului, distribuţiei şi utilizării acesteia;
– reutilizarea energiei în interiorul organizaţiei;
– utilizarea deşeurilor ca sursă de energie şi reducerea achiziţiei de combustibil;
– economia de energie şi prin urmare scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră;
– identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a productivităţii şi de reducere a costurilor şi în alte domenii decât energia, deoarece SME încorporează multe discipline (de exemplu, inginerie, management, relaţii umane) şi are ca rezultat utilizarea mai eficientă a altor resurse (ex. materiile prime, forţa de muncă);

Garanţia unei implementări şi funcţionări corecte a SME într-o organizaţie o constituie certificarea de către un organism de certificare care are capabilitatea unei evaluări corecte şi competente, iar ASRO prin Organismul de Certificare Sisteme de Management de Mediu (ASRO SMM-OC) satisface pe deplin aceste condiţii.

Pe baza procedurilor proprii întocmite în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17021:2011, Organismul de Certificare Sisteme de Management (ASRO OC-SM) desfăşoară activităţi de certificare şi a altor sisteme de management:

  • de mediu conform SR EN ISO 14001:2005
  • al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008
  • al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR OHSAS 18001:2008
  • al energiei conform SR EN ISO 50001:2011
  • al siguranţei alimentelor conform SR EN ISO 22000:2005
  • al securităţii informaţiei conform SR ISO 27001:2006

Care sunt avantajele certificării sistemului de management de mediu cu ASRO OC-SM ?

  • ASRO OC-SM se asigură în permanenţă că prin activităţile de certificare desfăşurate creşte componenta de valoare-adăugată contribuind astfel la creşterea aprecierii activităţilor organizaţiilor certificate.
  • Personalul ASRO OC-SM posedă o înaltă calificare şi este conştient de importanţa activităţii pe care o desfăşoară, acţionând cu înalt simţ de răspundere.
  • Activitatea ASRO OC-SM este orientată către client, ţine seama de cerinţele acestuia, dar cu respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor aplicabile.
  • ASRO OC-SM garantează imparţialitatea şi nediscriminarea în procesul de certificare şi garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de certificare.
MANAGER SMM/SMSSO/SME/SMSI:
dna Anca VOICU 

E-mail anca.voicu@asro.ro
Telefon: 0752228898
MANAGER SMC/SMSA:
dna Mihaela MOESCU 

E-mail mihaela.moescu@asro.ro 
Telefon: 0752228897

SR ISO 50003:2015, Sisteme de management al energiei. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al energiei

Acest standard internaţional stabileşte cerinţe pentru competenţă, consecvenţă şi imparţialitate în auditarea şi certificarea sistemelor de management al energiei (EnMS) pentru organisme care furnizează aceste servicii.

Pentru a se asigura de eficacitatea auditării EnMS, acest standard internaţional tratează procesul de auditare, cerinţele de competenţă pentru personalul implicat în procesul de certificare pentru sistemele de management al energiei, durata auditurilor şi eşantionarea locaţiilor multiple.

Acest standard internaţional este destinat a fi utilizat împreună SR EN ISO/CEI 17021:2011 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. În plus faţă de cerinţele ISO/IEC 17021:2011, acest standard internaţional stabileşte cerinţele care reflectă domeniul tehnic specific al sistemelor de management al energiei care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea auditului şi a certificării. În particular, acest standard internaţional tratează cerinţele suplimentare necesare pentru planificarea procesului de audit, auditul de certificare iniţială, efectuarea auditului la faţa locului, competenţa auditorului, durata auditurilor SME şi eşantionarea locaţiilor multiple.

Cuprinsul standardului este format din următoarele capitole:

Preambul
Introducere

1 Domeniu de aplicare
2 Referinţe normative
3 Termeni şi definiţii
4 Caracteristicile auditării unui sistem de management
5 Cerinţele procesului de auditare

5.1 Generalităţi
5.2 Confirmarea domeniului de certificare
5.3 Determinarea duratei auditului
5.4 Eşantionarea sediilor multiple
5.5 Desfăşurarea auditurilor
5.6 Raport de audit
5.7 Audit de certificare iniţială
5.8 Audit de supraveghere
5.9 Audit de recertificare

6 Cerinţe de competenţă

6.1 Generalităţi
6.2 Competenţe generale
6.3 Competenţă tehnică

Anexa A (normativă) Durata auditurilor EnMS
Anexa B (normativă) Eşantionarea sediilor multiple
Anexa C (informativă) Îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice
Bibliografie

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro