Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » iulie

Arhive lunare: iulie 2015

Reclame

A fost publicată o nouă ediţie a standardului SR EN 10293, Oţeluri turnate. Oţeluri turnate pentru utilizări generale

Acest standard european se aplică oţelurilor turnate cu utilizare generală în construcţia de maşini. Utilizarea lor include echipamente (mecanice, electrice…), industria de automobile, căi ferate, industria de armament, echipamente agricole, minerit, etc.

Acest document se aplică şi în cazul produselor turnate care sunt asamblate prin sudare de către turnător.

Acest document nu se aplică dacă piesele turnate:

–     sunt sudate de produse obţinute prin deformate (plăci, ţevi, piese forjate…) sau

–     sunt sudate de altcineva decât de către turnător.

Standardul cuprinde:

–     informaţiile care trebuie furnizate de cumpărător

–     modul de realizare a simbolizării

–     fabricaţia: procedeul de fabricaţie (elaborare şi tratament termic)

–     sudarea şi operaţiunile ulterioare

–  cerinţele privind materialul (compoziţia chimică, caracteristicile mecanice), piesa turnată (compoziţia chimică, caracteristicile mecanice, starea suprafeţei, masa piesei turnate, examinarea nedistructivă)

–   modul de realizare a inspecţiei (tipuri de inspecţii şi de documente de inspecţie, loturi de încercare, probe, proceduri de încercare, invalidarea rezultatelor încercărilor, sortare şi reprocesare)

–    detalii privind marcarea, ambalarea şi protecţia suprafeţei

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

Reclame

ASRO a publicat versiunea română a standardelor din seria SR EN 16247 referitoare la auditul energetic

Standardele europene pentru auditul energetic ajută companiile să se conformeze cu cerinţele directivei europene privind eficienţa energetică Eficienţă Energetică (2012/27/EU).

Seria de standarde este formată din:  

SR EN 16247-1:2012, Audit energetic. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 16247-2:2014, Audit energetic. Partea 2: Clădiri

SR EN 16247-3:2014, Audit energetic. Partea 3: Procese

SR EN 16247-4:2014, Audit energetic. Partea 4: Transport

EN 16247-4:2015, Audit energetic. Partea 5: Competenţa auditorilor energetici  (Acest standard nu a fost încă adoptat ca standard român

SR EN 16247-1:2012, Audit energetic. Partea 1: Cerinţe generale

Acest standard european specifică cerinţele, metodologia comună şi rezultatele auditurilor energetice. Se aplică la toate formele de organizaţii şi instituţii, la toate formele de energie şi utilizări ale energiei, cu excepţia locuinţelor individuale private.

Acest standard european cuprinde cerinţele generale comune tuturor auditurilor energetice.

Acest standard european defineşte atributele (caracteristicile) unui audit energetic de bună calitate. Stabileşte cerinţele pentru auditurile energetice şi obligaţiile corespunzătoare în cadrul procesului de audit energetic.

Se recunoaşte faptul că există diferenţe de abordare a auditului energetic în ceea ce priveşte domeniul de aplicare, obiectivele şi detalierea, dar caută să armonizeze aspectele comune ale auditului energetic, în scopul de a aduce mai multă claritate şi transparenţă pieţei serviciilor auditului energetic. Procesul de audit energetic este prezentat ca o secvenţă cronologică simplă; acest lucru nu exclude posibilitatea repetării anumitor etape.

Acest standard se aplică organizaţiilor comerciale, industriale, rezidenţiale şi celor din sectorul public, cu excepţia locuinţelor individuale private.

SR EN 16247-2:2014, Audit energetic. Partea 2: Clădiri

Acest standard european se aplică cerinţelor specifice de audit energetic în clădiri. Acesta specifică cerinţele, metodologia şi rezultatele preconizate ale unui audit energetic într-o clădire sau într-un grup de clădiri, cu excepţia locuinţelor private individuale.

Un audit energetic poate ajuta o organizaţie pentru identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Acesta poate fi parte a unui sistem de management energetic amplu.

Utilizarea şi exploatarea clădirilor necesită furnizarea de servicii, cum ar fi încălzire, răcire, ventilaţie, iluminat, apă caldă menajeră, sisteme de transport (de exemplu ascensoare, scări şi trotuare rulante) în clădiri şi pentru procese. Suplimentar, energia este utilizată de aparatele din interiorul clădirii.

Necesarul de energie depinde de:

– condiţiile climatice locale;

– caracteristicile anvelopei clădirii;

– valorile de proiectare ale condiţiilor de mediu din interior;

– caracteristicile şi reglajele sistemelor tehnice ale clădirilor;

– activităţile şi procesele în clădire;

– comportamentul ocupanţilor şi regimul de funcţionare

Referitor la clădiri, obiectele auditate sunt uneori similare, tehnic simple şi numeroase (ca în sectorul rezidenţial), dar pot fi, de asemenea, unice, complexe şi foarte tehnice (cum ar fi în spitale, piscine şi spa-uri etc.).

Auditurile energetice în clădiri pot include întreaga clădire sau părţi ale clădirii sau un sistem tehnic.

SR EN 16247-3:2014, Audit energetic. Partea 3: Procese

Acest standard european specifică cerinţele, metodologia şi documentele şi rezultatele unui audit energetic pentru un proces. Acestea constau din:

a) organizarea şi efectuarea unui audit energetic;

b) analiza datelor colectate în timpul unui audit energetic;

c) raportarea şi documentarea constatărilor auditului energetic.

Această parte a standardului se aplică amplasamentelor în care energia este utilizată în procese.

Un proces ar putea include una sau mai multe linii de producţie, birouri, laboratoare, centre de cercetare, zone de ambalare şi depozitare cu condiţii operaţionale specifice şi transport în amplasament. Un audit energetic ar putea include întregul amplasament sau părţi din acesta.

Un audit energetic poate să ajute o organizaţie să-şi identifice oportunităţile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice. Acesta poate face parte dintr-un sistem de management al energiei care cuprinde întregul amplasament.

Sectoarele industriale prezintă o mare diversitate de procese şi utilităţi. Ar trebui să se scoată în evidenţă faptul că sunt multe tipuri de procese în industrie şi în sectorul comercial. În general, energia este utilizată:

— în mod direct de un proces, de exemplu cuptoare, uscătoare cu flacără directă etc.;

— în mod indirect de un proces (de exemplu schimb de căldură, distilare, extruziune etc.) incluzând condiţiile specifice de producţie (de exemplu pornire, oprire, schimbare a produsului, curăţenie, mentenanţă, laborator şi transferul produsului);

— în procese de furnizare a utilităţilor (de exemplu sisteme acţionate cu motoare (ventilatoare,

pompe, motoare, compresoare etc.), abur, apă caldă), inclusiv pentru instalaţii de producere de

energie electrică pe amplasament;

— alte procese (de exemplu sterilizare în spitale, hote aspirante, laboratoare etc.).

SR EN 16247-4:2014, Audit energetic. Partea 4: Transport

Acest standard european specifică cerinţele, metodologia şi rezultatele specifice auditurilor energetice din sectorul transporturilor, fiecare situaţie în care se face o deplasare, indiferent de operator (societate publică sau privată sau dacă operatorul este sau nu dedicat transportului) este, de asemenea, abordată în acest document.

Acest standard european recomandă atât optimizarea energetică pentru fiecare mijloc de transport, cât şi alegerea celui mai bun mijloc de transport în fiecare situaţie; concluziile rezultate din auditul energetic pot influenţa deciziile privind infrastructura şi investiţiile, de exemplu, în teleconferinţă sau întâlniri web.

Un audit energetic poate ajuta o organizaţie să identifice oportunităţile de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Poate fi parte a unui sistem mai extins de management energetic pentru un amplasament.

Acest standard european este destinat auditării energetice a bunurilor mobile cum ar fi, de exemplu vehicule, transport feroviar, nave maritime, avioane, precum şi instalaţii mobile.

Datorită mobilităţii activelor din transporturi, auditarea energetică în acest domeniu este deosebit de dificilă. De exemplu, întâlnirile sunt mai greu de organizat, activităţile implicate sunt mai greu de inspectat.

Prima parte a acestui standard armonizează procedurile de auditare energetică ale sistemelor de transport. Pe de altă parte, sunt anumite aspecte specifice fiecărui mijloc de transport. De exemplu, în timp ce activele mobile în transportul rutier sunt numeroase, similare şi frecvent înlocuite, activele pentru transport maritim şi aerian sunt de dimensiuni mari şi au o durată de viaţă lungă.

Pentru a specifica pentru fiecare mijloc de transport caracteristicile auditului energetic, la sfârşitul acestui document există o secţiune specifică pentru fiecare dintre ele.

În sfârşit, posibilitatea de planificare şi de selectare a modului de transport (şi, uneori, utilizând diferite moduri pentru un serviciu de transport unic) este, de asemenea, un aspect specific activităţii de transport. Prin urmare, acest standard va acorda o atenţie specială acestui subiect.

Procedurile descrise aici se aplică pentru diferitele diferite de transport (rutiere, feroviare, maritime şi aviatice), precum şi pentru diverse distanţele parcurse (transport local sau de distanţă mare) şi la ceea ce se transportă (practic bunuri şi persoane).

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

A fost adoptat standardul SR HD 60364-8-1:2015, Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 8-1: Eficienţă energetică

Această parte a SR HD 60364 stabileşte prescripţii, măsuri şi recomandări suplimentare pentru concepţia, montarea şi verificarea tuturor tipurilor de instalaţii electrice de joasă tensiune, inclusiv producerea şi stocarea locală a energiei, pentru optimizarea utilizării eficiente globale a energiei electrice.

De asemenea, stabileşte prescripţii şi recomandări pentru concepţia unei instalaţii electrice în contextul abordării managementului eficienţei energetice, cu scopul de a obţine o funcţionalitate echivalentă celui mai bun serviciu permanent, pentru cel mai mic nivel al energiei electrice utilizate şi pentru a asigura disponibilitatea de energie şi un echilibru economic cât mai acceptabile.

Optimizarea utilizării energie electrice poate fi asigurată prin adoptarea de măsuri corespunzătoare la nivelul concepţiei şi instalării echipamentelor. O instalaţie electrică poate să asigure nivelul cerut al serviciului şi securităţii cu energie electrică utilizată cât mai redusă posibil. Aceasta este considerată de către proiectanţi ca fiind o cerinţă generală a procedurilor de concepţie având ca scop obţinerea unei utilizări cât mai bune a energiei electrice. În plus, faţă de numărul mare al parametrilor de care
s-a ţinut seama la concepţia instalaţiilor electrice, în prezent o importanţă deosebită se acordă reducerii pierderilor în cadrul sistemului şi pe durata utilizării lor. Din acest motiv, la concepţia întregii instalaţii se ţine seama de datele de intrare de la utilizatori, furnizori şi de la distribuitorii de energie electrică.

Frecvenţa de înlocuire a instalaţiilor electrice existente este scăzută fiind între 2% şi 5 % anual, în funcţie de starea economiei locale. De aceea este important ca acest standard să se refere la instalaţiile electrice ale clădirilor atât pentru cele existente, cât şi pentru cele noi. În cazul renovării construcţiilor existente se pot obţine îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte eficienţa energetică globală.

Optimizarea utilizării energiei electrice este bazată pe managementul eficienţei energetice, care la rândul său ia în considerare preţul energiei electrice, nivelul energiei electrice utilizate şi cerinţele actuale. Eficienţa este controlată prin măsurile care se iau pe toată durata de viaţă a instalaţiei electrice. Acestea ajută la identificarea tuturor oportunităţilor de îmbunătăţire şi de corectare. Îmbunătăţirile şi corecţiile pot fi puse în aplicare fie prin investiţii majore, fie printr-o metodă incrementală. Scopul este de a oferi o structură pentru o instalaţie electrică eficientă care să permită un proces de management al energiei adaptat cerinţelor utilizatorului şi în conformitate cu o investiţie acceptabilă.

În primul rând, acest standard prezintă diferite măsuri de a asigura economia de energie electrică în kWh pentru instalaţii electrice eficiente din punct de vedere energetic. Apoi, acest standard furnizează un ghid pentru stabilirea priorităţii măsurilor în funcţie de rambursarea investiţiei, de exemplu costul economiei de energie electrică raportat la valoarea investiţiei.

Acest standard are drept scop furnizarea de prescripţii şi recomandări pentru partea care reprezintă energia electrică din sistemul de management al energiei conform cu ISO 50001.

Se recomandă să se ţină seama, dacă este cazul, de activităţi colaterale (lucrări de construcţii civile, de compartimentare) şi de faptul că prin modificare instalaţia poate sau nu poate să-şi îndeplinească funcţiile.

Acest standard stabileşte prescripţii şi recomandări pentru concepţia adecvată a instalaţiei în scopul de a fi posibilă îmbunătăţirea managementului performanţei instalaţiei de către deţinător/utilizator sau, de exemplu de managerul energetic.

Toate prescripţiile şi recomandările din această parte a CEI 60364 contribuie la îmbunătăţirea prescripţiilor cuprinse în părţile de la 1 până la 7.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25
Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro