Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » octombrie

Arhive lunare: octombrie 2015

Reclame

A fost publicat SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

Standardul ISO 9001:2015, standard de referinţă pentru sistemul de management al calităţii, a fost adoptat ca standard român SR EN ISO 9001.

Revizuirea standardului a avut în vedere:

 • Adaptarea standardul la cerinţele Directivelor ISO/IEC (Anexa XL) în ceea ce priveşte structura, termenii şi definiţiile de bază;ISO 9001 oferta actualizata
 • Menţinerea relevanţei standardului prin adaptarea lui la schimbările economice din întreaga lume;
 • Integrarea cu alte sisteme de management care s-au dezvoltat independent de sistemul de management al calităţii;
 • Creşterea implementării standardului, prin facilitarea aplicării acestuia de către toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea şi de profilul lor de activitate;

Adoptarea unui sistem de management al calităţii este o decizie strategică a unei organizaţii, care poate ajuta la îmbunătăţirea performanţei sale globale şi furnizează o bază solidă pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă.

Potenţialele beneficii pentru o organizaţie care implementează un sistem de management al calităţii pe baza acestui standard internaţional sunt:

a) capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;

b) facilitarea oportunităţii de creştere a satisfacţiei clientului;

c) luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate contextului şi obiectivelor sale;

d) capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerinţele specificate ale sistemului de management al calităţii.

Principalele schimbări ale noii versiuni ale standardului ISO 9001:2015 sunt:

 • Adoptarea structurii de nivel înalt, aşa cum a fost stabilit în Anexa SL a Directivelor ISO/IEC, aplicabilă tuturor standardelor noi de sisteme de management, care va conduce la facilitarea implementării sistemelor de management multiple, integrate. Noua structură cuprinde capitolele: Domeniul de aplicare, Referinţe normative, Termeni şi definiţii, Contextul organizaţiei, Leadership, Planificare, Suport, Operaţiuni, Evaluarea performanţelor, Îmbunătăţire;
 • Cerinţe explicite pentru gândirea pe bază de risc care în ediţia anterioară a fost implicită (de ex. prin cerinţele pentru planificare, analiză şi îmbunătăţire), iar în ediţia nouă este incorporată în cerinţele standardului pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi continua îmbunătăţire a SMC; Aceste cerinţe consolidează utilizarea sistemului de management ca instrument de conducere şi ajută la identificarea oportunităţilor de afaceri care contribuie la îmbunătăţirea profitului;
 • Se impun mai puţine cerinţe;
 • Accentul pus pe documente este mai scăzut. Cerinţele pentru “manualul calităţii”, “proceduri documentate”, “planul calităţi” au fost înlocuite cu termenul “informaţii documentate”;
 • Îmbunătăţirea aplicabilităţii standardului pentru servicii;
 • Definirea limitelor SMC în care se iau în considerare aspectele interne şi externe şi cerinţele părţilor interesate relevante;
 • Accent mai mare pus pe aspectele privind contextul organizaţional;
 • Un accent mai mare pus pe cerinţele de leadership, ceea ce conduce la motivarea întregii organizaţii în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor;
 • Un accent mai mare pe obţinerea rezultatelor dorite pentru a îmbunătăţi satisfacţia clienţilor.

Prin aplicarea noului standard creşte calitatea şi îmbunătăţirea continuă prin faptul că managementul calităţii poate fi acum complet integrat şi aliniat cu strategia organizaţiei.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro

Reclame

ISO/CEI 17021-1:2015 a fost adoptat ca standard român SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe

Această parte a ISO/IEC 17021 specifică cerinţe pentru organismele de certificare care furnizează audit şi certificare pentru sistemele de management.

Respectarea acestor cerinţe este destinată să asigure că organismele de certificare efectuează certificarea sistemelor de management într-un mod competent, coerent şi imparţial, facilitând astfel recunoaşterea acestor organisme şi acceptarea certificatelor lor pe plan naţional şi internaţional. Această parte a ISO/IEC 17021 serveşte drept bază pentru a facilita recunoaşterea certificării sistemelor de management, în interesul comerţului internaţional.

Certificarea unui sistem de management furnizează o demonstrare independentă că sistemul de management al organizaţiei:

a) este conform cerinţelor specificate;

b) este capabil să-şi realizeze în mod sistematic politica şi obiectivele pe care le-a declarat;

c) este implementat în mod eficace.

Evaluarea conformităţii, cum ar fi certificarea unui sistem de management, adaugă astfel valoare organizaţiei, clienţilor săi şi părţilor interesate.

Această parte a ISO/IEC 17021 este aplicabil auditării şi certificării oricărui tip de sistem de management. Este recunoscut faptul că unele dintre cerinţe, în special cele referitoare la competenţa auditorilor, pot fi suplimentate cu alte criterii în scopul realizării aşteptărilor părţilor interesate.

Standardul cuprinde următoarele capitole:

Introducere

 1. Domeniu de aplicare
 2. Referinţe normative
 3. Termeni şi definiţii
 4. Principii (generalităţi, imparţialitate, competenţă, responsabilitate, deschidere, confidenţialitate, capacitate de răspuns la reclamaţii, abordare pe bază de risc);
 5. Cerinţe generale (aspecte juridice şi contractuale, managementul imparţialităţii, răspundere juridică şi finanţare);
 6. Cerinţe structurale (structură organizaţională şi management de la cel mai înalt nivel, control operaţional);
 7. Cerinţe referitoare la resurse (competenţa personalului, personal implicat în activităţile de certificare, utilizarea auditorilor şi experţilor tehnici externi individuali, înregistrări referitoare la personal, externalizare);
 8. Cerinţe referitoare la informaţii (informaţii disponibile public, documente de certificare, referirea la certificare şi utilizarea mărcilor, confidenţialitate, schimb de informaţii între un organism de certificare şi clienţii săi);
 9. Cerinţe referitoare la proces (activităţi pre-certificare, planificarea auditurilor, certificare iniţială, efectuarea auditurilor decizia referitoare la certificare, menţinerea certificării, apeluri, reclamaţii, înregistrări referitoare la client);
 10. Cerinţele sistemului de management pentru organismele de certificare;

Anexa A  – Cunoştinţe şi abilităţi necesare;

Anexa B – Posibile metode de evaluare;

Anexa C – Exemplu de diagramă de proces pentru determinarea şi menţinerea competenţei;

Anexa D – Comportament de dorit din partea personalului.

Anexa E – Procesul de audit şi certificare de terţă parte;

Bibliografie

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

ASRO a adoptat două standarde care furnizează cerinţele, cadrul şi modele pentru utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei

ASRO a adoptat două standarde care furnizează cerinţele, cadrul şi modele pentru utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei:

SR ISO/CEI TR 38502:2015, Tehnologia informaţiei. Guvernanţa tehnologiei informaţiei pentru organizaţii. Cadru general şi model

SR ISO/CEI 38500:2015, Tehnologia informaţiei. Guvernanţa tehnologiei informaţiei pentru organizaţii

Măsura succesului unei investiţii în utilizarea tehnologiei informaţiei (IT), indiferent dacă este pentru operaţiuni noi sau în curs de desfăşurare, o reprezintă beneficiul ce va fi adus organizaţiei prin realizarea investiţiei.

SR ISO/CEI TR 38502:2015

Standardul SR ISO/CEI TR 38502:2015 furnizează principii directoare membrilor consiliilor de conducere ale organizaţiilor (acestea pot include proprietari, directori, parteneri, directori executivi sau asimilaţi acestora) pentru utilizarea eficace, eficientă şi acceptabilă a tehnologiei informaţiei (IT) în cadrul organizaţiilor lor.

De asemenea, el furnizează îndrumări pentru cei care consiliază, informează sau asistă consiliile de conducere. Din rândul acestora fac parte următorii:

– directori executivi;

– membri ai grupurilor de monitorizare a resurselor din cadrul organizaţiei;

– specialişti tehnici sau de afaceri externi, cum ar fi specialişti în legislaţie sau contabilitate, asociaţii industriale sau de vânzare cu amănuntul sau profesionale;

– furnizori de servicii interne şi externe (inclusiv consultanţi);

– auditori.

Acest standard internaţional se aplică la guvernanţa utilizării IT curente şi viitoare în organizaţii, care include procese şi decizii de management referitoare la utilizarea curentă şi viitoare a IT. Aceste procese pot fi controlate de specialişti IT din cadrul organizaţiilor, de furnizori externi de servicii sau de către departamente din cadrul organizaţiilor.

Acest standard internaţional defineşte guvernanţa IT ca un subset sau domeniu al guvernanţei organizaţionale sau, în cazul corporaţiilor, un subset al guvernanţei corporative.

Acest standard internaţional se aplică tuturor organizaţiilor, inclusiv companiilor publice şi private, entităţilor guvernamentale şi organizaţiilor non-profit. Acest standard se aplică tuturor organizaţiilor, de la cele foarte mici până la cele foarte mari, indiferent de gradul lor de utilizare a IT.

Scopul acestui standard internaţional este de a promova utilizarea eficace, eficientă şi acceptabilă a IT în toate organizaţiile prin:

– asigurarea părţilor interesate că, dacă principiile şi practicile propuse prin acest standard sunt urmate, pot avea încredere în guvernanţa IT a organizaţiei;

– informarea şi îndrumarea consiliilor de conducere în utilizarea guvernanţei IT în organizaţiile lor;

– stabilirea unui vocabular pentru guvernanţa IT.

SR ISO/CEI 38500:2015

Acest raport tehnic furnizează îndrumări privind natura şi mecanismele guvernanţei şi managementului împreună cu relaţiile dintre acestea, în contextul IT din cadrul unei organizaţii.

Scopul acestui raport tehnic este de a furniza informaţii privind un cadru general şi un model care pot fi utilizate pentru a stabili delimitările şi relaţiile dintre guvernanţa şi managementul unei organizaţii în cadrul utilizării curente şi viitoare a IT.

Acest raport tehnic furnizează îndrumări pentru:

– consilii de conducere;

– manageri care trebuie să lucreze în cadrul autorităţii şi răspunderii stabilite prin guvernanţă;

– consilieri sau cei care acordă asistenţă în guvernanţa organizaţiilor de toate categoriile şi mărimile;

– elaboratori de standarde în domeniul guvernanţei IT şi al managementului IT.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro