Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2015 » noiembrie

Arhive lunare: noiembrie 2015

Reclame

SR EN ISO 9000:2015, Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular

Standardul furnizează conceptele fundamentale, principiile şi vocabularul pentru sistemele de management al calităţii (SMC) şi constituie baza pentru alte standarde referitoare la SMC, fiind destinat implementării eficace şi eficiente a unui SMC. Standardul se utilizează împreună cu SR EN ISO 9001.

Standardul urmăreşte creşterea conştientizării unei organizaţii privind obligaţiile şi angajamentul său de a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale părţilor interesate şi de a le obţine satisfacţia cu produsele şi serviciile sale.

Standardul cuprinde şapte principii de management al calităţii care sprijină conceptele fundamentale; pentru fiecare principiu de management al calităţii, există un „enunţ” care-l descrie, un „raţionament” care explică de ce organizaţia ar trebui să ia în considerare principiul, „beneficiile principale” care sunt atribuite principiilor şi „acţiunile posibile” pe care le poate întreprinde o organizaţie în aplicarea principiului. Cele şapte principii sunt: orientarea către client, leadership, angajamentul personalului, abordare pe bază de proces, îmbunătăţire, luarea de decizii pe bază de dovezi şi managementul relaţiilor.

Standardul conţine termeni şi definiţii care se aplică tuturor standardelor referitoare la managementul calităţii şi la SMC elaborate de ISO/TC 176, precum şi altor standarde referitoare la SMC specifice unui anumit sector, bazate pe aceste standarde, la momentul publicării.

Termenii şi definiţiile sunt aranjate în ordine conceptuală şi anume termeni referitori la: organizaţie, activitate, proces, sistem, cerinţe, rezultat, date, informaţii şi documente, client, caracteristică, determinare, acţiune şi audit.

Anexa A a standardului include un ansamblu de diagrame ale sistemelor de concepte, care reprezintă ordonarea lor.

Reclame

SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

Standardul ISO 9001:2015, standard de referinţă pentru sistemul de management al calităţii, a fost adoptat ca standard român SR EN ISO 9001.

Adoptarea unui sistem de management al calităţii este o decizie strategică a unei organizaţii, care poate ajuta la îmbunătăţirea performanţei sale globale şi furnizează o bază solidă pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă.

Revizuirea standardului a avut în vedere:

 • Adaptarea standardul la cerinţele Directivelor ISO/IEC (Anexa XL) în ceea ce priveşte structura, termenii şi definiţiile de bază;
 • Menţinerea relevanţei standardului prin adaptarea lui la schimbările economice din întreaga lume;
 • Integrarea cu alte sisteme de management care s-au dezvoltat independent de sistemul de management al calităţii;
 • Creşterea implementării standardului, prin facilitarea aplicării acestuia de către toate tipurile de organizaţii, indiferent de mărimea şi de profilul lor de activitate;

Potenţialele beneficii pentru o organizaţie care implementează un sistem de management al calităţii pe baza acestui standard internaţional sunt:

a) capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;

b) facilitarea oportunităţii de creştere a satisfacţiei clientului;

c) luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate contextului şi obiectivelor sale;

d) capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerinţele specificate ale sistemului de management al calităţii.

Principalele schimbări ale noii versiuni ale standardului ISO 9001:2015 sunt:

 • Adoptarea structurii de nivel înalt, aşa cum a fost stabilit în Anexa SL a Directivelor ISO/IEC, aplicabilă tuturor standardelor noi de sisteme de management, care va conduce la facilitarea implementării sistemelor de management multiple, integrate. Noua structură cuprinde capitolele: Domeniul de aplicare, Referinţe normative, Termeni şi definiţii, Contextul organizaţiei, Leadership, Planificare, Suport, Operaţiuni, Evaluarea performanţelor, Îmbunătăţire;
 • Cerinţe explicite pentru gândirea pe bază de risc care în ediţia anterioară a fost implicită (de ex. prin cerinţele pentru planificare, analiză şi îmbunătăţire), iar în ediţia nouă este incorporată în cerinţele standardului pentru stabilirea, implementarea, menţinerea şi continua îmbunătăţire a SMC; Aceste cerinţe consolidează utilizarea sistemului de management ca instrument de conducere şi ajută la identificarea oportunităţilor de afaceri care contribuie la îmbunătăţirea profitului;
 • Se impun mai puţine cerinţe;
 • Accentul pus pe documente este mai scăzut. Cerinţele pentru “manualul calităţii”, “proceduri documentate”, “planul calităţi” au fost înlocuite cu termenul “informaţii documentate”;
 • Îmbunătăţirea aplicabilităţii standardului pentru servicii;
 • Definirea limitelor SMC în care se iau în considerare aspectele interne şi externe şi cerinţele părţilor interesate relevante;
 • Accent mai mare pus pe aspectele privind contextul organizaţional;
 • Un accent mai mare pus pe cerinţele de leadership, ceea ce conduce la motivarea întregii organizaţii în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor;
 • Un accent mai mare pe obţinerea rezultatelor dorite pentru a îmbunătăţi satisfacţia clienţilor.

Prin aplicarea noului standard creşte calitatea şi îmbunătăţirea continuă prin faptul că managementul calităţii poate fi acum complet integrat şi aliniat cu strategia organizaţiei.

Standardele pot fi achiziţionate în format electronic sau pe hârtie.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:
Serviciul Vânzări-Abonamente
Tel : 021- 316.77.25, Fax : 021- 312.94.88
e-mail : vanzari@asro.ro

SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare

Este esenţială realizarea unui echilibru între mediu, societate şi economie pentru a îndeplini nevoile prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi.

Aşteptările societăţii referitoare la dezvoltare durabilă, transparenţă şi responsabilitate juridică s-au dezvoltat împreună cu o legislaţie din ce în ce mai strictă, presiuni crescânde asupra mediului din cauza poluării, utilizării ineficiente a resurselor, managementului necorespunzător al deşeurilor, schimbărilor climatice, degradării ecosistemelor şi scăderii biodiversităţii. Aceasta a determinat organizaţiile să adopte o abordare sistematică a managementului de mediu.

Scopul acestui standard internaţional este de a furniza organizaţiilor un cadru pentru a proteja mediul şi a răspunde modificărilor condiţiilor de mediu în echilibru cu nevoile socio-economice.

Standardul stabileşte cerinţele pentru un sistem de management de mediu pe care o organizaţie îl poate implementa pentru a-şi creşte performanţa de mediu.

Acest standard ajută organizaţiile să-şi gestioneze responsabilităţile de mediu într-un mod sistematic şi să-şi atingă rezultatele intenţionate ale sistemului lor de management de mediu, respectiv:

—  creşterea performanţelor de mediu;

—  îndeplinirea obligaţiilor de conformare;

—  îndeplinirea obiectivelor de mediu.

Acest standard este aplicabil oricărei organizaţii, indiferent de mărimea, tipul şi natura acesteia şi se aplică aspectelor de mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor sale pe care organizaţia le determină şi pe care le poate controla sau influenţa acordând atenţie perspectivei ciclului de viaţă.

O abordare sistematică a managementului de mediu poate asigura managementului de la cel mai înalt nivel informaţii pentru a construi succesul pe termen lung şi a contribui la dezvoltarea durabilă prin:

—  protejarea mediului prin prevenirea sau minimizarea impacturilor dăunătoare asupra mediului;

—  minimizarea potenţialelor efecte dăunătoare ale condiţiilor de mediu asupra organizaţiei;

—  sprijinirea organizaţiei în îndeplinirea obligaţiilor de conformare;

—  îmbunătăţirea performanţei de mediu;

—  controlarea sau influenţarea modului în care produsele şi serviciile organizaţiei sunt proiectate, realizate, distribuite, consumate şi eliminate prin utilizarea perspectivei ciclului de viaţă;

— obţinerea de beneficii financiare şi operaţionale care pot rezulta din implementarea alternativelor bazate pe mediu care întăresc poziţia pe piaţă a organizaţiei;

—  comunicarea informaţiilor despre mediu părţilor interesate relevante.

Pe lângă capitolele generale ale standardului (contextul organizaţiei, leadership, planificare, suport, operare, evaluarea performanţei, îmbunătăţire) standardul cuprinde si două anexe referitoare la modul de utilizare a standardului (Anexa A) şi la corespondenţa dintre ISO 14001:2015 şi ISO 14001:2004.