Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » 2016 » februarie

Arhive lunare: februarie 2016

Reclame

Guvernanța tehnologiei informației – instrument fundamental pentru existența unei organizații

Un sistem necorespunzător al tehnologiei informației poate împiedica performanța și competitivitatea organizațiilor sau le poate expune riscurilor. De aceea, au fost elaborate două noi standarde care furnizează recomandări pentru guvernanța tehnologiei informației:

  • SR ISO/CEI 38500:2015, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației pentru organizații
  • SR ISO/CEI TS 38501:2016, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației. Ghid de implementare
  • SR ISO/CEI TR 38502:2015, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației pentru organizații. Cadru general și model

Tehnologia informației (TI) este tot mai prezentă în susținerea și validarea strategiei organizaților, iar acest lucru face din guvernanța TI un imperativ organizațional.

Organizațiile fac investiții semnificative în tehnologia informației pentru a automatiza procesele de producție și pentru a comunica și tranzacționa electronic cu clienții și furnizorii lor. Din păcate, beneficiile din aceste investiții nu au fost întotdeauna cele scontate, iar în unele cazuri organizațiile au suportat pierderi financiare și de reputație în urma defectărilor din domeniul tehnologiei informației. Acest lucru a determinat creșterea conștientizării consiliilor de conducere cu privire la necesitatea guvernanței TI și a responsabilității lor în raport cu aceasta.

SR ISO/CEI 38500:2015, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației pentru organizații

Acest standard internațional furnizează principii directoare destinate membrilor consiliilor de conducere ale organizaților (acestea pot include proprietari, directori, parteneri, directori executivi sau asimilați acestora) pentru utilizarea eficace, eficientă și acceptabilă a tehnologiei informației (TI) în cadrul organizaților lor.

De asemenea, el furnizează îndrumări pentru cei care consiliază, informează sau asistă consiliile de conducere. Din rândul acestora fac parte:

– directori executivi;

– membri ai grupurilor de monitorizare a resurselor din cadrul organizației;

– specialiști tehnici sau de afaceri externi, cum ar fi specialiști în legislație sau contabilitate, asociații industriale sau de vânzare cu amănuntul sau profesionale;

– furnizori de servicii interne și externe (inclusiv consultanți);

– auditori.

Acest standard internațional se aplică guvernanței utilizării tehnologiilor informației curente și viitoare în organizații, care include procese și decizii de management referitoare la utilizarea curentă și viitoare a acesteia. Aceste procese pot fi controlate de specialiștii în tehnologia informației din cadrul organizaților, de furnizorii externi de servicii sau de către departamentele din cadrul organizaților.

Acest standard internațional definește guvernanța TI ca un subset sau domeniu al guvernanței organizaționale sau, în cazul corporațiilor, un subset al guvernanței corporative.

Acest standard internațional se aplică tuturor organizaților, inclusiv companiilor publice și private, entităților guvernamentale și organizaților non-profit, de la cele foarte mici până la cele foarte mari, indiferent de gradul de utilizare a tehnologiei informației.

Scopul acestui standard internațional este de a promova utilizarea eficace, eficientă și acceptabilă a tehnologiei informației în toate organizațiile prin:

– asigurarea părților interesate că, dacă principiile și practicile propuse prin acest standard sunt urmate, pot avea încredere în guvernanța TI a organizației;

– informarea și îndrumarea consiliilor de conducere în utilizarea guvernanței TI în organizațiile lor;

– stabilirea unui vocabular pentru guvernanța TI.

SR ISO/CEI TS 38501:2016, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației. Ghid de implementare

Această specificație tehnică furnizează îndrumări privind modalitățile de implementare a unei guvernanțe TI eficiente în cadrul unei organizații.

Specificația identifică activitățile principale pe care o organizație trebuie să le efectueze pentru implementarea guvernanței TI, în conformitate cu ISO/CEI 38500.

În document sunt furnizate îndrumări privind proiectarea și stabilirea măsurilor de guvernanță TI, clarificând rolurile și responsabilitățile principalelor părți interesate din cadrul organizației, furnizând totodată exemple de probleme care trebuie luate în considerare în proiectarea guvernanței TI.

SR ISO/CEI TR 38502:2015, Tehnologia informației. Guvernanța tehnologiei informației pentru organizații. Cadru general și model

Acest raport tehnic furnizează îndrumări privind natura și mecanismele guvernanței și managementului împreună cu relațiile dintre acestea, în contextul TI din cadrul unei organizații.

Scopul acestui raport tehnic este de a furniza informații privind un cadru general și un model care pot fi utilizate pentru a stabili delimitările și relațiile dintre guvernanța și managementul unei organizații în cadrul utilizării curente și viitoare a TI.

Reclame

SR CEN ISO/TS 17845:2016, Sudare și procedee conexe. Sistem de notare pentru imperfecțiuni

Specificația tehnică SR CEN ISO/TS 17845:2016 cuprinde un sistem de notare a imperfecțiunilor în domeniul sudării și al proceselor conexe care a fost elaborat cu scopul de:

– a fi suficient de cuprinzător pentru a include imperfecțiunile din toate tipurile de suduri (suduri prin topire ale metalelor, suduri prin presiune ale metalelor, suduri ale materialelor termoplastice etc.), tăieturi termice și îmbinări prin lipire tare, … ;

– a fi suficient de precis pentru a da informații referitoare la poziția, forma, morfologia etc. imperfecțiunilor;

– a se evita orice referire la pregătirea sudurii, poziția de sudare, tipul de material, forma piesei de sudat (țeavă, tablă) etc., neavând nicio influență directă asupra descrierii imperfecțiunii;

– a fi suficient de deschis pentru a lăsa loc pentru imperfecțiuni suplimentare;

– a furniza un instrument util pentru diferitele comitete tehnice (TC) și subcomitete tehnice (SC) implicate;

– a fi adecvat pentru aplicații informatice.

În cadrul acestui sistem de notare, primul simbol este o cifră care facilitează corelarea cu
SR EN ISO 6520-1:2007, Sudare și procedee conexe. Clasificarea imperfecțiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire, iar următoarele simboluri sunt litere care oferă o gamă mai mare de posibilități.

Sistemul de notare se aplică materialelor metalice și nemetalice (de exemplu, materiale termoplastice), dar se poate aplica și în alte scopuri (de exemplu, în turnătorie).

Specificația mai cuprinde și o anexă care prezintă corespondența între clasificarea existentă a imperfecțiunilor și acest sistem de notare.

A fost publicat SR CEN/TR 16862:2016, Coordonatorul sudării materialelor plastice. Sarcini, responsabilități, cunoștințe, abilități și competentă – raport tehnic dedicat persoanelor responsabile cu supravegherea sudării.

Sudarea este un proces special care cere coordonarea activităților referitoare la calitate, incluzând construcția, încercările și mentenanța, pentru a asigura încrederea în fiabilitatea structurilor sudate și comportarea acestora în funcționare. Acest raport tehnic definește sarcinile și responsabilitățile, cunoștințele, abilitățile și competența necesară pentru a îndeplini rolul de „coordonator (supraveghetor) al sudării materialelor plastice”.

Utilizarea acestui raport tehnic ajută o organizație să furnizeze dovada unui bun management și poate, de aceea, să conducă la o încredere tehnică în îndeplinirea cerințelor de performanță ale produsului sudat.

Acest raport tehnic identifică responsabilitățile și sarcinile referitoare la calitate, incluse în coordonarea activităților legate de sudarea produselor și a produselor semifabricate realizate din materiale termoplastice și furnizează îndrumări pentru a se asigura calitatea coordonării.

Aspectele fundamentale ale acestui raport tehnic sunt următoarele:

— definirea sarcinilor și responsabilităților;

— definirea cunoștințelor, abilităților și competenței cerute.

Coordonatorul sudării materialelor plastice (PWS) se recomandă să fie angajat de organizația implicată în activitățile de sudare. Acest raport tehnic se aplică tuturor procedeelor de sudare a materialelor termoplastice.