Asociaţia de Standardizare din România

Acasă » Articole etichetate 'ISO 9001'

Arhive etichetă: ISO 9001

NOUA EDIŢIE A ISO 9001 PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1329/2010

Manualul ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care s-a bucurat de mare succes, apare într-o nouă ediţie, publicată de ISO în colaborare cu Centrul de Comerţ Internaţional (CCI).

Acest manual a fost actualizat în funcţie de ultima ediţie  a standardului ISO 9001, apărut în 2008. Acest standard, care defineşte cerinţele referitoare la sisteme de management al calităţii, este unul din standardele cele mai cunoscute şi aplicate din istoria organizaţiei. ISO 9001 este utilizat în 176 de state de către întreprinderi de producţie şi servicii de toate dimensiunile, din sectorul public şi din cel privat, în toate domeniile de activitate.

Redactat într-un limbaj clar şi oferind numeroase exemple concrete extrase dintr-o gamă largă de domenii, ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii îşi propune să le ajute pe acestea să înţeleagă şi să aplice standardul ISO 9001.

Manualul a fost elaborat de un grup de experţi ai ISO/TC 176, comitetul tehnic al ISO care răspunde de elaborarea standardelor din seria ISO 9000. Textul ISO 9001:2008 este însoţit de exemple şi de sfaturi referitoare la implementare, într-un limbaj accesibil tuturor.

În prefaţa pe care au semnat-o împreună, secretarul general al ISO, domnul Rob Steele, şi directoarea executivă a Centrului de Comerţ Internaţional, doamna Patricia R. Francis, declară:

Întreprinderea mică este cea mai mare întreprindere din lume. Peste 95% din întreprinderile din lume sunt mici şi mijlocii şi numeroase state se bazează pe ele în ceea ce priveşte dezvoltarea economică şi asigurarea locurilor de muncă. Standardele internaţionale trebuie să ajute întreprinderile mici în aceeaşi măsură în care ajută întreprinderile mondiale, guvernele şi societatea, în general. În mod deosebit, întreprinderile mici şi mijlocii ar trebui să poată beneficia de creşterea eficienţei şi a eficacităţii pe care o permite ISO 9001”.

În concluzie, semnatarii prefeţei adaugă:

Acest manual constituie ultimul exemplu al cooperării fructuoase dintre ISO şi CCI. Cele două organizaţii speră că el va ajuta întreprinderile mici – din economiile statelor în curs de dezvoltare, în fază de tranziţie şi dezvoltate – să beneficieze de pe urma ISO 9001, standard esenţial pentru economia mondială”.

Această ultimă versiune este cea de-a treia ediţie a unui manual publicat pentru prima dată în 1996 şi care, în colecţia de manuale ISO, figurează printre cele mai mari succese. Numeroase comitete membre ale ISO, mai ales: Africa de Sud, Bulgaria, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Hong-Kong, India, Japonia, Ungaria, Norvegia, Republica Coreea, Slovenia, Suedia şi Uruguay au publicat propriile lor versiuni naţionale.

ISO 9001 pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cum să procedaţi. Recomandări ale ISO/TC 176 este publicat de ISO în ediţie franceză (173 de pagini) şi engleză (165 de pagini), format A5, ediţie broşată, cu spirală, şi poate fi achiziţionat de la organismele naţionale de standardizare membre ale ISO. În cazul României, acesta este Asociaţia de Standardizare din România.

NOUA EDIŢIE A STANDARDULUI ISO 9004 FIXEAZĂ JALOANELE „PERFORMANŢELOR DURABILE”

Traducere: Maria Bratu – Comunicat de presă ISO nr. 1263/2009

Noua ediţie a standardului ISO 9004, care a apărut curând, oferă întreprinderilor un model care le permite să realizeze performanţe durabile într-un mediu complex, exigent şi în continuă evoluţie.

Standardul ISO 9004:2009, Managementul performanţelor durabile ale unui organism. Abordarea managementului calităţii, este a treia ediţie a standardului publicat pentru prima dată în 1987, şi al cărui scop este să permită oricărui organism, indiferent de dimensiuni şi de tipul de activitate, să realizeze performanţe durabile cu ajutorul unei noi abordări de management al calităţii.

Bob Asilic, coordonator al grupului de lucru care a elaborat ISO 9004:2009, a declarat: „Deşi obiectivul este în primul rând să se asigure producţia de bunuri şi servicii de calitate, destinate a asigura satisfacţia clienţilor, obiectivul pe termen lung este supravieţuirea economică a întreprinderii. Noua ediţie explică modul în care în acest scop, întreprinderea trebuie să adopte o abordare sistematică”.

ISO 9004:2009 furnizează linii directoare pentru îmbunătăţirea performanţelor de ansamblu ale unui organism sau ale unei întreprinderi, ale eficacităţii şi eficienţei sale, fundamentate pe o abordare bazată pe proces. Standardul este axat pe capacitatea întreprinderii de a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat.

Comparativ cu standardul ISO 9001:2008, care se referă la managementul calităţii produselor şi serviciilor, pentru îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor, ISO 9004:2009 oferă o perspectivă mai generală a managementului calităţii, în mod deosebit în vederea îmbunătăţirii performanţelor. El va fi util întreprinderilor al căror management la cel mai înalt nivel doreşte să depăşească cerinţele standardului ISO 9001, într-o optică de îmbunătăţire continuă, măsurată prin satisfacţia clienţilor şi a celorlalte părţi interesate.

Standardul ISO 9004:2009 permite organizaţiilor să îşi îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor către clienţii lor, promovând autoevaluarea ca un instrument important la diferite niveluri, mai ales pentru:

  • compararea nivelului lor de maturitate, acoperind lidership-ul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele;
  • identificarea punctelor slabe şi a celor tari;
  • identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire sau de inovare sau ambele.

Instrumentul de autoevaluare ar putea deveni un element-cheie al proceselor de planificare strategică a oricărei întreprinderi.

Jose Dominguez, unul din responsabilii grupului de studiu al ISO 9001, a declarat: „Obiectivele ISO 9004:2009 în domeniul satisfacţiei clienţilor şi al calităţii produselor merg mai departe de măsurare, unde iau în calcul satisfacţia părţilor interesate şi performanţele întreprinderii. Combinarea ISO 9001 şi ISO 9004 vă va permite să exploataţi sistemul calităţii în mod optim”.

ISO 9004:2009 înlocuieşte ediţia din 2000, căreia îi aduce modificări substanţiale la nivelul structurii şi al conţinutului. Standardul beneficiază de experienţa dobândită în timpul celor opt ani de aplicare a standardului la nivel mondial şi introduce schimbări destinate a îmbunătăţi coerenţa cu ISO 9001 şi cu alte standarde de sisteme de management. O schimbare majoră (probabil, cea mai importantă) se referă la structura ISO 9004. Într-adevăr, „corpul” standardului începe printr-un capitol consacrat managementului performanţelor durabile ale unei întreprinderi, şi nu prin modalităţile de construire a unui sistem de management al calităţii.

Standardul ISO 9004:2009 completează standardul ISO 9001:2008 (şi reciproc), dar el poate fi utilizat de acesta din urmă. Standardul nu este destinat certificării de către organisme terţe, unui cadru reglementar, unor scopuri contractuale sau cu titlu de ghid pentru implementarea standardului ISO 9001:2008. Pentru a ajuta utilizatorii să beneficieze de pe urma standardului, o anexă stabileşte corespondenţele între ISO 9001:2008 şi ISO 9004:2009, capitol cu capitol.

Standardul ISO 9004:2009, Managementul performanţelor durabile ale unui organism. Abordarea managementului calităţii, poate fi achiziţionat de la Asociaţia de Standardizare din România, Serviciul Vânzări-Abonamente (vanzari@asro.ro), str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti, telefon: 316 77 25, fax: 317 25 14; 312 94 88.

STANDARDE NOI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

SR ISO/TS 16949:2009, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe specifice pentru aplicarea  ISO 9001:2008 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente

Specificaţia tehnică ISO/TS 16949:2009 înlocuieşte ediţia din 2004 a documentului.

Obiectivul acestei specificaţii tehnice este dezvoltarea unui sistem de management al calităţii care asigură îmbunătăţirea continuă punând accent pe prevenirea defectelor şi reducerea variaţiei şi a pierderilor din lanţul de furnizare.  Această specificaţie tehnică, corelată cu cerinţele aplicabile specifice clientului, defineşte cerinţele fundamentale ale sistemului de management al calităţii pentru cei care subscriu la acest document.

Specificaţia urmăreşte evitarea auditurilor de certificare multiple şi asigură o abordare comună a unui sistem de management al calităţii pentru producţia de autovehicule şi de piese de schimb aferente.

Această specificaţie tehnică, corelată cu ISO 9001:2008, defineşte cerinţele pentru sistemul de management al calităţii pentru proiectarea şi dezvoltarea, producţia şi atunci când este relevant, pentru instalarea şi service-ul produselor specifice autovehiculelor.

Această specificaţie tehnică poate fi aplicată pe întreg lanţul de furnizare din domeniul autovehiculelor. Ea este aplicabilă pentru sedile organizaţiilor în care sunt fabricate piesele precizate de client, atât pentru producţie cât şi pentru service. Funcţiile suport situate la sediul organizaţiei sau în alt loc (cum sunt centre de proiectare, sedii sociale şi centre de distribuţie) fac parte integrantă din auditul sediului atât timp cât contribuie la activitatea sediului, dar nu pot să obţină o certificare separată în conformitate cu această specificaţie tehnică.

SR EN ISO 9001:2008/AC:2009, Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

Erata tehnică 1 la standardul ISO 9001:2008 a fost elaborată de comitetul tehnic ISO/TC 176 „Managementul calităţii şi asigurarea calităţii”, subcomitetul SC2, Sistemele calităţii.

Aceasta erată înlocuieşte cele două tabele din standard referitoare la corespondenta dintre ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004, corespondenţă extrem de importantă pentru organizaţiile care au sau intenţionează să implementeze ambele sisteme de management. De altfel, unul din motivele revizuirii standardului ISO 9001 în anul 2008 a fost apropierea acestuia de structura standardului ISO 14001 pentru o cât mai bună corelare care să conducă la o mai uşoara implementare a acestor standarde de management

Astfel, la pagina 21, anexa A se înlocuieşte tabelul A.1 şi la pagina 24, anexa A se înlocuieşte tabelul A.2 cu tabelele incluse în erată.

SR EN ISO/CEI 17030:2009, Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru mărci de conformitate de terţă parte

Marca de conformitate de terţă parte este o marcă protejată emisă de către un organism care efectuează evaluarea conformităţii de terţă parte, care arată că o entitate supusă evaluării conformităţii (produs, proces, persoană, sistem sau organism) este în conformitate cu cerinţele specificate.

Mărcile de conformitate iau multe forme şi au diferite utilizări. Acestea pot transmite informaţii utile despre un produs sau pot indica anumite caracteristici ale unui produs cum ar fi securitatea, calitatea, performanţa, fiabilitatea sau impactul asupra mediului. Mărcile de conformitate se găsesc pe produse, certificate şi publicaţii, indicând conformitatea cu cerinţele specificate ale unui produs, sistem de management, serviciu, proces, persoană sau organizaţie

Scopul acestui standard internaţional, care furnizează cerinţe generale pentru mărcile de conformitate de terţă parte, inclusiv emiterea şi utilizarea lor, este:

– favorizarea unei abordări uniforme pentru utilizarea mărcii de conformitate de terţă parte;

– completarea lipsurilor din standardele şi ghidurile ISO, CEI, ISO/CEI existente;

– tratarea problemelor potenţiale care apar din utilizările diferite ale mărcilor de conformitate de terţă parte;

– asigurarea unei baze clare şi raţionale pentru utilizarea lor.

Acest standard internaţional se concentrează pe mărcile de conformitate de terţă parte, dar poate fi utilizat, de asemenea, ca ghid pentru alte aplicaţii ale mărcilor de conformitate.

Acest standard internaţional este bazat pe feedbackul pieţei şi pe solicitările diferiţilor utilizatori şi emitenţi ai mărcilor pentru evaluarea conformităţii. Utilizarea acestui standard internaţional conduce la o încredere îmbunătăţită a pieţei, la recunoaşterea internaţională şi acceptarea de către consumatori a mărcii de conformitate de terţă parte.

Pentru comenzi, vă rugăm să ne contactaţi la:

Serviciul Vânzări-Abonamente

Tel:  021- 316.77.25,  Fax: 021- 317.25.14/ 021- 312.94.88

e-mail : vanzari@asro.ro